فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

4 - سورة النساء

از امیرالمومنین علیه السلام منقول است: هر که سوره نساء را در هر جمعه بخواند، از ضغطه یعنی فشار قبر ایمن گردد. (282)

5 - سورة المائدة

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که سوره مائده را در هر روز پنج شنبه بخواند، ایمانش به ظلم و گناه آلوده نشود، و هرگز به خدا مشرک نشود. (283)

سورة انعام

به سند معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است: سوره انعام یک دفعه نازل شد، و هفتاد هزار ملک آن را مشایعت کردند تا نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله آوردند، پس این سوره را تعلیم نمائید و بزرگ دارید، که اسم اعظم الهی درهفتاد موضع این سوره هست، و اگر مردم بدانند در قرائتش چه فضیلت و ثواب هست هرگزترک ننمایند قرائتش را. (284)
و از عبدالله بن عباس منقول است: کسی که سوره انعام را هر شب بخواند، در روز قیامت از جمله ایمنان باشد، و به دیده خود هرگز جهنم را نبیند. (285)
و به سند معتبر از امام رضا علیه السلام منقول است که: سوره انعام را یک دفعه نازل ساختند و هفتاد هزار ملک مشایعت آن کردند، و آواز بلند کرده بودند به تسبیح و تکبیر و تهلیل تا نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله آوردند. پس هر که این سوره را بخواند، آن هفتاد هزار ملک تسبیح بگویند از برای او تا روز قیامت. (286)
و از امام محمد باقر علیه السلام منقول است: اگر علتی داشته باشی که خوف هلاک از آن داشته باشی، سوره انعام را بخوان که مکروهی به تو نمی رسد از آن علت. (287)