فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

1 - سورة الفاتحة

به سند معتبر منقول است که حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است به اسم اعظم الهی از سیاهی چشم به سفیدی چشم. (250)
امام صادق علیه السلام فرمودند: اسم اعظم خداوند در سوره حمد است. (251)
به سند معتبر از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است که به بعضی از اصحاب خود فرمود: می خواهی به تو تعلیم کنم اسم اعظم الهی را، بخوان سوره حمد، و سوره قل هو الله احد و آیة الکرسی، و سوره انا انزلناه فی لیلة القدر را، پس رو به قبله کن و هر حاجتی را داری از خدا بطلب. (252)
در روایتی منقول است که ابوذر انه پرسید یا رسول الله انبیاء چند نفرند فرمود: 124 هزار، گفتم مرسل از آن ها چنداند فرمود 313 نفر، گفتم خدا چند کتاب نازل نمود، فرمود 104 کتاب، بر آدم ده صحف و بر شیث پنجاه صحیفه و او اول کسی بود که به قلم نوشت و بر ابراهیم ده صحف و تورات و انجیل و زبور و فرقان. در خبر آمده هر کس فاتحه الکتاب را بخواند گویا تمام کتبی که از آسمان آمده خوانده و هر کس معنای آن را بداند گویا معنای تمام آن ها را دانسته است. علی علیه السلام فرمود: اگر معانی فاتحة الکتاب را می نوشتم 70 بار شتر می شد. (253)
به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که را علتی عارض شود در همان وقت هفت مرتبه سوره حمد را بخواند، اگر علتش برطرف شد اکتفا نماید، و اگر نه هفتاد مرتبه بخواند، و من ضامنم از برای او عافیت را. (254)
و ایضا به سند دیگر منقول است که: سوره حمد را بر دردی هفتاد مرتبه نمی خوانند مگر آن که آن درد ساکن می شود. (255)
و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: اگر سوره حمد را بر میتی هفتاد مرتبه بخوانند و روح به او برگردد عجب نخواهد بود. (256)
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: هر که را سوره حمد عافیت ندهد، او را هیچ چیز عافیت نمی دهد. (257)
و ایضا منقول است که حضرت صادق علیه السلام به بعضی از اصحاب خود که شکایت کرد از تب فرمود: بندهای پیراهنت را بگشا و سر در گریبان کن و اذان و اقامه بگو، و هفت مرتبه سوره حمد را بخوان آن شخص چنان کرد و شفا یافت. (258)
از لب اللباب قطب راوندی از حضرت رسول الله صلی الله علیه وآله روایت نموده که ملکی بر آن حضرت نازل شد و گفت به درستی که خداوند تو را به دو سوره بشارت می دهد که قبل از توبه پیامبری اعطا نفرموده: فاتحة الکتاب و خاتمه های سوره بقره، و از آن حضرت روایت است که فرمودند: فضل سوره حمد مانند فضل حاملین عرش می باشد کسی که سوره حمد را بخواند ثواب حاملین عرش الهی به او عطا می شود. و نیز روایت است که فرمودند: اگر فاتحة الکتاب در یک کفه میزان قرار گیرد و بقیه قرآن در کفه دیگر، به درستی که فاتحة الکتاب هفت برابر بر کفه دیگر رجحان دارد. (259)

ختم سوره حمد جهت فتح امور

از روز جمعه هر روزی 41 بار تا چهل و یکروز بخواند بی فاصله، و اگر فاصله شود باید از سر گیرد و هر روز بعد از ختم این دعا را سیزده بار بخواند:
یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا مسبب سبب یا میسر یسر یا مسهل سهل یا متمم تمم و حسبنا الله و نعم الوکیل.
هر کس این را با خلوص و تقوی و حضور قلب بجا آرد، از توانگری بجائی رسد که ضبط نتواند کرد. (260)
علامه مجلسی قدس سره گوید: بعد از نماز صبح جمعه با غسل بعد از تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسلام صد بار بگوید: الحمد لله رب العالمین علی کل حال و صد صلوات فرستد و با کسی سخن نگوید. (261) (مجرب است)

2 - سورة البقرة

از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله روایت است که فرمودند: سوره بقره را یاد بگیرید، پس به درستی که خواندن سوره بقره برکت است وترک خواندن آن حسرت می باشد و ساحران راهی بر سوره بقره ندارند. (262)