فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب خواندن صد آیه از قرآن

و به سند معتبر ازحضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است: هر که صد آیه بخواند از هر جای قرآن که باشد، و بعد از آن هفت مرتبه یا الله بگوید، اگر بر سنگی دعا کند خدا آن را بشکافد. (248)
و به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: هر که از بلیه ای ترسد، و صد آیه بخواند از هر جای قرآن که خواهد، بعد از آن سه مرتبه بگوید: اللهم اکشف عنی البلاء خدا آن بلا را دفع نماید. (249)

فضائل و فوائد بعضی از آیات و صد و چهارده سوره قرآن کریم

1 - سورة الفاتحة

به سند معتبر منقول است که حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است به اسم اعظم الهی از سیاهی چشم به سفیدی چشم. (250)
امام صادق علیه السلام فرمودند: اسم اعظم خداوند در سوره حمد است. (251)
به سند معتبر از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است که به بعضی از اصحاب خود فرمود: می خواهی به تو تعلیم کنم اسم اعظم الهی را، بخوان سوره حمد، و سوره قل هو الله احد و آیة الکرسی، و سوره انا انزلناه فی لیلة القدر را، پس رو به قبله کن و هر حاجتی را داری از خدا بطلب. (252)
در روایتی منقول است که ابوذر انه پرسید یا رسول الله انبیاء چند نفرند فرمود: 124 هزار، گفتم مرسل از آن ها چنداند فرمود 313 نفر، گفتم خدا چند کتاب نازل نمود، فرمود 104 کتاب، بر آدم ده صحف و بر شیث پنجاه صحیفه و او اول کسی بود که به قلم نوشت و بر ابراهیم ده صحف و تورات و انجیل و زبور و فرقان. در خبر آمده هر کس فاتحه الکتاب را بخواند گویا تمام کتبی که از آسمان آمده خوانده و هر کس معنای آن را بداند گویا معنای تمام آن ها را دانسته است. علی علیه السلام فرمود: اگر معانی فاتحة الکتاب را می نوشتم 70 بار شتر می شد. (253)
به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که را علتی عارض شود در همان وقت هفت مرتبه سوره حمد را بخواند، اگر علتش برطرف شد اکتفا نماید، و اگر نه هفتاد مرتبه بخواند، و من ضامنم از برای او عافیت را. (254)
و ایضا به سند دیگر منقول است که: سوره حمد را بر دردی هفتاد مرتبه نمی خوانند مگر آن که آن درد ساکن می شود. (255)
و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: اگر سوره حمد را بر میتی هفتاد مرتبه بخوانند و روح به او برگردد عجب نخواهد بود. (256)
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: هر که را سوره حمد عافیت ندهد، او را هیچ چیز عافیت نمی دهد. (257)
و ایضا منقول است که حضرت صادق علیه السلام به بعضی از اصحاب خود که شکایت کرد از تب فرمود: بندهای پیراهنت را بگشا و سر در گریبان کن و اذان و اقامه بگو، و هفت مرتبه سوره حمد را بخوان آن شخص چنان کرد و شفا یافت. (258)
از لب اللباب قطب راوندی از حضرت رسول الله صلی الله علیه وآله روایت نموده که ملکی بر آن حضرت نازل شد و گفت به درستی که خداوند تو را به دو سوره بشارت می دهد که قبل از توبه پیامبری اعطا نفرموده: فاتحة الکتاب و خاتمه های سوره بقره، و از آن حضرت روایت است که فرمودند: فضل سوره حمد مانند فضل حاملین عرش می باشد کسی که سوره حمد را بخواند ثواب حاملین عرش الهی به او عطا می شود. و نیز روایت است که فرمودند: اگر فاتحة الکتاب در یک کفه میزان قرار گیرد و بقیه قرآن در کفه دیگر، به درستی که فاتحة الکتاب هفت برابر بر کفه دیگر رجحان دارد. (259)