فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب خواندن ده تا هزار آیه در شب

حضرت باقر علیه السلام فرمود: که رسول خدا صلی الله علیه وآله فرموده: هر کس در یک شب ده آیه از قرآن بخواند از غافلین نوشته نشود، و هر کس پنجاه آیه بخواند درزمره ذاکرین نوشته شود و هر کس صد آیه بخواند در زمره قانتین نوشته شود، و هر که دویست آیه بخواند از خاشعین نوشته شود، و هر که سیصد آیه بخواند از فائزین نوشته شود، و هر که پانصد آیه بخواند از جمله مجتهدین نوشته شود، و هر که هزار آیه بخواند برای او (ثواب انفاق) یک قنطار از طلا نوشته شود، و هر قنطار پانزده هزار مثقال طلا است، که هر مثقالی بیست و چهار قیراط است، که کوچکترین آن ها به اندازه کوه احد و بزرگترین آن ها به اندازه آن چه میان زمین و آسمان است. (247)

ثواب خواندن صد آیه از قرآن

و به سند معتبر ازحضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است: هر که صد آیه بخواند از هر جای قرآن که باشد، و بعد از آن هفت مرتبه یا الله بگوید، اگر بر سنگی دعا کند خدا آن را بشکافد. (248)
و به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: هر که از بلیه ای ترسد، و صد آیه بخواند از هر جای قرآن که خواهد، بعد از آن سه مرتبه بگوید: اللهم اکشف عنی البلاء خدا آن بلا را دفع نماید. (249)

فضائل و فوائد بعضی از آیات و صد و چهارده سوره قرآن کریم