فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

سفارش روزی پنجاه آیه قرآن خواندن

حضرت صادق علیه السلام فرمود: قرآن عهد خداوند و فرمان اوست است به خلقش پس سزاوار است برای شخص مسلمان که در این عهد و فرمان خدا نظر افکند و روزی پنجاه آیه از آن بخواند. (245)

فضیلت خانه هایی که در آن ها قرآن خوانده شود

پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: خانه های خود را با تلاوت قرآن روشن کنید و آن ها را گورستان نکنید چنانچه یهود و نصاری کردند، در کلیساها و عبادتگاههای خود نماز کنید، ولی خانه های خویش را معطل گذارند (و در آن عبادتی انجام ندهند) زیرا که هرگاه در خانه بسیار تلاوت قرآن شود خیر و برکتش زیاد شود، و اهل آن به وسعت رسند، و آن خانه برای اهل آسمان درخشندگی دارد چنان چه ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشند. (246)

ثواب خواندن ده تا هزار آیه در شب

حضرت باقر علیه السلام فرمود: که رسول خدا صلی الله علیه وآله فرموده: هر کس در یک شب ده آیه از قرآن بخواند از غافلین نوشته نشود، و هر کس پنجاه آیه بخواند درزمره ذاکرین نوشته شود و هر کس صد آیه بخواند در زمره قانتین نوشته شود، و هر که دویست آیه بخواند از خاشعین نوشته شود، و هر که سیصد آیه بخواند از فائزین نوشته شود، و هر که پانصد آیه بخواند از جمله مجتهدین نوشته شود، و هر که هزار آیه بخواند برای او (ثواب انفاق) یک قنطار از طلا نوشته شود، و هر قنطار پانزده هزار مثقال طلا است، که هر مثقالی بیست و چهار قیراط است، که کوچکترین آن ها به اندازه کوه احد و بزرگترین آن ها به اندازه آن چه میان زمین و آسمان است. (247)