فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

بی نیازی با خواندن قرآن

معاویة بن عمار گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که قرآن بخواند او بی نیاز شود و نیازی پس از آن نیست، و گرنه (اگر قرآن بی نیازش نکند) هیچ چیز او را بی نیاز نکند. (244)

سفارش روزی پنجاه آیه قرآن خواندن

حضرت صادق علیه السلام فرمود: قرآن عهد خداوند و فرمان اوست است به خلقش پس سزاوار است برای شخص مسلمان که در این عهد و فرمان خدا نظر افکند و روزی پنجاه آیه از آن بخواند. (245)

فضیلت خانه هایی که در آن ها قرآن خوانده شود

پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: خانه های خود را با تلاوت قرآن روشن کنید و آن ها را گورستان نکنید چنانچه یهود و نصاری کردند، در کلیساها و عبادتگاههای خود نماز کنید، ولی خانه های خویش را معطل گذارند (و در آن عبادتی انجام ندهند) زیرا که هرگاه در خانه بسیار تلاوت قرآن شود خیر و برکتش زیاد شود، و اهل آن به وسعت رسند، و آن خانه برای اهل آسمان درخشندگی دارد چنان چه ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشند. (246)