فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

کلمات قصار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در فضائل قرآن

القرآن هو الدواء قرآن دواست. (237)
القرآن غنی لا فقر بعده و لا غنی دونه. قرآن غنائی است که پس از آن فقری نیست و غنائی جز آن نیست. (238)
لا فاقة لعبد یقرء القرآن و لا غنی له بعده بنده ای که قرآن خواند فقیر نشود و او را بالاتر از قرآن بی نیازی ای نیست. (239)
ان هذه القلوب تصدء کما یصدء الحدید قیل فما جلاءها قال ذکر الموت و تلاوة القرآن دلها مانند آهنگ زنگ می زند، گفتند صیقل آن چیست؟ گفت یاد مرگ و خواندن قرآن. (240)
اقرء و القرآن و عملوا به و لا تجفوا عنه و تغلو فیه و لا تاکلوا به لا تستکثروا به. قرآن بخوانید و بدان عمل کنید و از آن دورنشوید و در آن غلو نکنید، به وسیله قرآن نان نخورید و به کمک آن فزونی مجوئید. (241)
حضرت صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام حدیث کند که مردی از درد سینه به پیغمبر صلی الله علیه و آله شکایت کرد، حضرت فرمودند: به وسیله قرآن شفا بجوی زیرا خدای عز و جل فرماید: (و شفاء لما فی الصدور) (242) (و این قرآن شفا است برای آن چه در سینه ها است.) (243)

بی نیازی با خواندن قرآن

معاویة بن عمار گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که قرآن بخواند او بی نیاز شود و نیازی پس از آن نیست، و گرنه (اگر قرآن بی نیازش نکند) هیچ چیز او را بی نیاز نکند. (244)

سفارش روزی پنجاه آیه قرآن خواندن

حضرت صادق علیه السلام فرمود: قرآن عهد خداوند و فرمان اوست است به خلقش پس سزاوار است برای شخص مسلمان که در این عهد و فرمان خدا نظر افکند و روزی پنجاه آیه از آن بخواند. (245)