فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعاهای عصرغیبت

دعای فرج حضرت امام زمان علیه السلام

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی ابائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. (230)

دعا برای ثبات ایمان در غیبت کبری

شیخ نعمانی در غیبت و کلینی در کافی به اسناد متعدده روایت کردند، از زراره که گفت: شنیدم که ابوعبدالله علیه السلام می فرماید که: به درستی که از برای قائم علیه السلام غیبتی است پیش از آن که خروج کند. آن گاه فرمود: ای زراره! و اوست منتظر و اوست کسی که شک می شود در ولادتش. پس بعضی از مردم می گویند که پدرش مرد و جانشینی نگذاشت و بعضی از ایشان می گویند که حمل بود و بعضی از ایشان می گویند که او غائب است، و بعضی می گویند که متولد شد پیش از وفات پدرش به دو سال، و اوست منتظر، غیر این که خداوند خواسته که امتحان کند قلوب شیعه را. پس در این زمان به شک می افتند مبطلون.
زراره گفت: پس گفتم: فدای تو شوم! اگر درک کردم آن زمان را، کدام عمل را بکنم؟
فرمود: ای زراره! اگر درک کردی آن زمان را، پس بخوان این دعا را:
اللهم عرفنی نفسک، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک، فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک، فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. (231)