فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا برای کامل شدن ایمان و زایل نشدن آن

شیخ طوسی ازمحمد بن سلیمان دیلمی روایت کرده است که، به خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که: شیعیان شما می گویند که ایمان بر دو قسم است، یکی مستقر و ثابت، و دیگر آن که به امانت سپرده شده است و زایل می گردد. پس به من بیاموز دعائی را که هرگاه آن را بخوانم، ایمان من کامل گردد و زایل نشود، فرمود که: بعد از هر نماز واجب بگو:
رضیت بالله ربا و بمحمد صلی الله علیه و آله نبیا و بالاسلام دینا و بالقران کتابا و بالکعبة قبلة و بعلی ولیا و اماما و بالحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمدفارفنی و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الحجة بن الحسن صلوات الله علیهم ائمة اللهم انی رضیت بهم ائمة فارضنی لهم انک علی کل شیی ء قدیر. (227)

دعا برای دفع وسوسه و حدیث نفس و ادای قرض

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت است، که مردی خدمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد و شکایت کرد به آن حضرت از وسوسه و حدیث نفس و دینی که او را سنگین کرده بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله به او فرمود این دعا را مکرر بگوید:
توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. (228)
و نیز روایت شده که از برای دفع وسوسه شیطان، هنگامی که در سینه ات شکی پیدا شد، بگو:
هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیی علیم. (229)

دعاهای عصرغیبت