فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای حضرت امام سجاد علیه السلام دریاری خواستن از خدا برای پرداخت وام

اللهم صل علی محمد و اله، و هب لی العافیة من دین تخلق به وجهی، و یحار فیه ذهنی، و یتشعب له فکری، و یطول بممارسته شغلی. و اعوذ بک یا رب من هم الذین و فکره، و شغل الدین و سهره، فصل علی محمد و اله، و اعذنی منه، و اسجیر استجیر بک یا رب من ذلته فی الحیوة، و من تبعته بعد الوفاة، فصل علی محمد و اله، و اجرنی منه بوسع فاضل، او کفاف واصل. اللهم صل علی محمد و اله، و احجبنی عن السرف و الازدیاد، و قومنی بالبذل و الاقتصاد، و علمنی حسن التقدیر، و اقبضنی بلطفک عن التبذیر، و اجر من اسباب الحلال ارزاقی، و وجه فی ابواب البر انفاقی، و ازوعنی من المال ما یحدث لی مخیلة، اوتادیا الی بغی، او ما اتعقب منه طغیانا. اللهم حبب الی صحبة الفقراء، و اعنی علی صحبتهم بحسن الصبر، و ما زویت عنی من متاع الدنیا الفانیة فاذخره لی فی خزائنک الباقیة، و اجعل ما خولتنی من حطامها، و عجلت لی من متاعها بلغة الی جوارک، و وصلة الی قربک، و ذریعة الی جنتک، و انک ذوالفضل العظیم، و انت الجواد الکریم. (225)

دعای فرج و رفع گرفتاری از امام جواد علیه السلام

مرحوم شیخ عباس قمی قدس سره گوید که از برای فرج و رفع گرفتاری و غم نیز نافع است مواظبت بر این ذکر که حضرت جواد علیه السلام تعلیم فرموده: یا من یکفی من کل شیی ء و لا یکفی منه شی ء اکفنی ما اهمنی یعنی: ایکه از هر چه کفایت کنی و کفایت نکند از تو چیزی، کفایت نما آن چه برایم مهم است. (226)

دعا برای کامل شدن ایمان و زایل نشدن آن

شیخ طوسی ازمحمد بن سلیمان دیلمی روایت کرده است که، به خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که: شیعیان شما می گویند که ایمان بر دو قسم است، یکی مستقر و ثابت، و دیگر آن که به امانت سپرده شده است و زایل می گردد. پس به من بیاموز دعائی را که هرگاه آن را بخوانم، ایمان من کامل گردد و زایل نشود، فرمود که: بعد از هر نماز واجب بگو:
رضیت بالله ربا و بمحمد صلی الله علیه و آله نبیا و بالاسلام دینا و بالقران کتابا و بالکعبة قبلة و بعلی ولیا و اماما و بالحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمدفارفنی و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الحجة بن الحسن صلوات الله علیهم ائمة اللهم انی رضیت بهم ائمة فارضنی لهم انک علی کل شیی ء قدیر. (227)