فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای ترس از وسوسه و حدیث نفس

سید بن یسارگوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هرگاه از وسوسه یا حدیث نفس (خاطره های شیطانی) بترسی بگو:
اللهم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، ناصیتی بیدک عدل فی حکمک ماض فی قضاوک اللهم انی اسالک بکل اسم هو لک انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل القرآن نور بصری و ربیع قلبی و جلاء حزنی و ذهاب همی ؛ الله الله ربی لا اشرک به شیئا. (213)

دعای هنگام درد و بیماری

برخی از اصحاب ما حدیث کرده اند که حضرت صادق علیه السلام هنگام درد و بیماری (این دعا را می خواند) می گفت:
اللهم انک عیرت اقواما فقلت: قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم و لا تحویلا، فیا من لا یملک کشف ضری و لا تحویله عنی احد غیره صل علی محمد و آل محمد و اکشف ضری و حوله الی من یدعومعک الها آخر لا اله غیرک. (214)

دعای هنگام دیدن صاحبان بلا

حضرت باقر علیه السلام فرمود: چون مردی را دیدی که گرفتار بلا شده (به شکرانه این که تو بدان بلا گرفتار نشده ای) بگو:
الحمد لله الذی عافانی مما ابتلاک به و فضلنی علیک و علی کثیر ممن خلق و نگذار او بشنود. (215)