فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

در بیان دعاهائی که در راه و منازل باید خواند

در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله در سفرها سراشیب می رفتند سبحان الله می گفتند و چون سر بالا می رفتند الله اکبر می گفتند.(210)
در حدیث صحیح دیگر فرمود که چون در سفر باشی بگو: اللهم اجعل مسیری عبرا و صمتی تفکرا و کلامی ذکرا. (211)
در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که هر که به رودخانه پائین برود پس بگوید: لا اله الا الله و لله اکبر حق تعالی پر کند آن رودخانه را از برای او پر از حسنات. (212)

دعای ترس از وسوسه و حدیث نفس

سید بن یسارگوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هرگاه از وسوسه یا حدیث نفس (خاطره های شیطانی) بترسی بگو:
اللهم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، ناصیتی بیدک عدل فی حکمک ماض فی قضاوک اللهم انی اسالک بکل اسم هو لک انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل القرآن نور بصری و ربیع قلبی و جلاء حزنی و ذهاب همی ؛ الله الله ربی لا اشرک به شیئا. (213)

دعای هنگام درد و بیماری

برخی از اصحاب ما حدیث کرده اند که حضرت صادق علیه السلام هنگام درد و بیماری (این دعا را می خواند) می گفت:
اللهم انک عیرت اقواما فقلت: قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم و لا تحویلا، فیا من لا یملک کشف ضری و لا تحویله عنی احد غیره صل علی محمد و آل محمد و اکشف ضری و حوله الی من یدعومعک الها آخر لا اله غیرک. (214)