فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

بهترین عمل برای اهل خانواده هنگام سفر

در حدیث معتبر از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله منقول است که هیچ خلیفه آدمی در اهلش نمی گذارد بهتر از آن که، در وقت بیرون رفتن دو رکعت نماز بگذارد، پس بگوید:
اللهم انی استودعک نفسی و اهلی و مالی و ذریتی و دنیای و آخرتی و امانتی و خاتمة عملی. ابن طاوس قدس سره گفته است که در رکعت اول قل هو الله احد و در رکعت دوم انا انزلناه بخوان. (207)

دعای هنگام سفر

در روایت دیگر وارد شده است که: چون حضرت صادق علیه السلام به سفری می رفتند این دعا را می خواندند:
اللهم احفظنی و احفظ ما معی و بلغنی و بلغ ما معی ببلاغک الحسن بالله استفتح و بالله استنجح و بمحمد صلی الله علیه و آله اتوجه اللهم سهل لی کل حزونة و ذلل لی کل صعوبة و اعطنی من الخیر کله اکثر مما ارجو و اصرف عنی من الشر اکثر مما احذر فی عافیة یا ارحم الراحمین اسئل الله الذی بیده ما دق و جل بیده اتوات الملائکة ان یهب لنا فی سفرنا امنا و ایمانا و سلامة و اسلاما و فقها و توفیقا و برکة و هدی و شکرا و عافیة و مغفرة و عزما لا تغادر ذنبا. (208)

از آداب سفر کردن پیامبراسلام و تعویذات مناسب سفر

در روایت دیگر منقول است که: چون حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به سفر می رفتند شیشه روغن و سرمه دان و مقراض و آینه و مسواک و شانه و سوزن و ریسمان و چیزی که به آن کفش را پینه کنند و تسمهای نعل را بر می داشتند و از جمله تعویذاتی که در سفر مناسب است، تعویذی است که مروی است که در دسته شمشیر حضرت رسالت پناه تعبیه شده بود و آن این تعویذ است:
بسم الله الرحمن الرحیم یا الله یا الله یا الله اسالک یا ملک الملوک الاول القدیم الابدی الذی لایزول و لا یحول انت الله العظیم الکافی لکل شیی ء المحیط بکل شیی ء اللهم اکفنی باسمک الاعظم الاجل الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد و احجب عنی شر من ارادنی کلهم و سیوفهم و باسهم و الله من و رائهم محیط اللهم احجب عنی شر من ارادنی بحجابک الذی احتجبت به فلم ینظر الیه احد من شر فسقة الجن و الانس و من شر سلاحهم و من الحدید و من کل ما یتخوف و یحذرو من شر کل شدة و بلیة و من شر ما انت به اعلم و علیه اقدر انک علی کل شیی ء قدیر و صلی الله علی نبیه محمد و آله و سلم تسلیما و عوذه که در میان عمامه گذارند اقبل و لا تخف انک من الامنین و لا تخف نجوت من القوم الضالمین لا تخف انک انت الاعلی الا تخافا اننی معکما اسمع و اری و لا تخاف درکا و لا تخشی الذی اطعمعم من جوع و امنهم من خوف فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون و علی الله فتوکلوا ان کنتم مومنین عوذه ای را که بر چهارپای سواری بندند اللهم احفظ علی ما لو حفظه غیرک لضاع و استر علی ما لو ستره غیرک لکاع و اجعل علی ظلا ظلیلا اتوقی به کل من رامنی بسوء او نصب لی مکرا او هیا لی مکروها حتی یعود و هو غیر ظافر بی و لا قادر علی اللهم احفظنی کما حفظت به کتابک المنزل علی قلب نبیک المرسل اللهم انک قلت و قولک الحق انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. (209)