فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت برای دفع عقرب و مار

روایت شده که آن حضرت هرگاه به ستاره ای که در بنات نعش(168) قرار داشته و نامش سهی است می نگریست و می فرمود:
اللهم رب هود بن اسیة، آمنی شر کل عقرب و حیة.
و می فرمود: هر که سه بار این دعا را بخواند در زمانی که به آن ستاره می نگرد، عقرب و مار به او ضرر نمی زنند. (169)

دعای آن حضرت برای رد گمشده

روایت شده که فرمود: هرگاه حیوانی یا متاعی از تو گم شد آیه و عنده مفاتح الغیب را تا آخر بخوان(170) سپس بگو:
اللهم انک تهدی من الضالة، و تنجی، من العمی و ترد الضالة، صل علی محمد و اله و اغفرلی و رد ضالتی. (171)

دعای آن حضرت هنگام خروج از منزل

بسم الله خرجت، و بسم الله و لجت، و علی الله توکلت، لا حول و لا قوة الا بالله العظیم. (172)