فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ایضا دعای دیگر آن حضرت برای بیماری ثالول

از آن حضرت نقل است: به اولین ستاره ای که در شب ظاهر می شود نظر افکن ولی نظرت تیز نباشد، مقداری خاک بردار و به خود بمال در حالی که می گویی: بسم الله و بالله، رایتنی و لم ارک سوء عود بصرک الله یخفی اثرک، ارفع ثالیلی معک. (162)

دعای آن حضرت برای بیماری خنازیر(163)

یا رووف یا رحیم، یا رب یا سیدی(164)
حضرت رضا علیه السلام فرمود: دخترکی از ما (یا کنیزکی) در گردنش خنازیری بیرون آمد، پس کسی نزد من آمد و گفت: ای علی (بن موسی الرضا) باو بگو: این دعا را بخواند: یا رووف یا رحیم یا رب یا سیدی و آن را تکرار کند، فرمود: پس این کلمات را گفت و خدای عز و جل آن خنازیر را از او برطرف کرد (راوی) گوید: فرمود: و این دعا همان است که جعفر بن سلیمان با آن دعا کرد.

دعای آن حضرت برای بیماری سل

از آن حضرت روایت شده: این عوذه برای شیعیان ماست از سل، سه بار بگوید:
یا الله، یا رب الارباب، و یا سید السادات، و یا اله الالهة، و یا ملک الملوک، و یا جبار السماوات و الارض، اشفنی و عافنی من دائی هذا، فانی عبدک، و ابن عبدک اتقلب فی قبضتک، و ناصیتی بیدک. (165)