فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت برای بیماری ثالول(158)

علی بن نعمان گوید: به امام علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم لکه های قرمز (زگیل) بسیاری در بدنم قرار دارد و مرا ناراحت نموده است، از تو می خواهم که مرا چیزی بیاموزی که بهره ام دهد، امام فرمود:
برای هر ثولول هفت جو بگیر و برر هفت جو هفت بار (اذا وقعت الواقعة) تا (فکانت هباء منبثا)(159) بخوان، سپس این آیه را بخوان. و یسئلونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، فیذرها قاعا صفصفا، لاتری فیها عوجا و لا امتا.(160)
سپس جوها را یکی یکی بگیر و هر ثولولی را باآن مسح کن، پس آن را در پارچه جدیدی نهاده و سنگی در آن قرار ده و در چاه فاضلابی بینداز. (161)

ایضا دعای دیگر آن حضرت برای بیماری ثالول

از آن حضرت نقل است: به اولین ستاره ای که در شب ظاهر می شود نظر افکن ولی نظرت تیز نباشد، مقداری خاک بردار و به خود بمال در حالی که می گویی: بسم الله و بالله، رایتنی و لم ارک سوء عود بصرک الله یخفی اثرک، ارفع ثالیلی معک. (162)

دعای آن حضرت برای بیماری خنازیر(163)

یا رووف یا رحیم، یا رب یا سیدی(164)
حضرت رضا علیه السلام فرمود: دخترکی از ما (یا کنیزکی) در گردنش خنازیری بیرون آمد، پس کسی نزد من آمد و گفت: ای علی (بن موسی الرضا) باو بگو: این دعا را بخواند: یا رووف یا رحیم یا رب یا سیدی و آن را تکرار کند، فرمود: پس این کلمات را گفت و خدای عز و جل آن خنازیر را از او برطرف کرد (راوی) گوید: فرمود: و این دعا همان است که جعفر بن سلیمان با آن دعا کرد.