فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت برای تمامی بیماریها

زکریا بن آدم مقری که خادم آن حضرت می باشد گوید: روزی امام علیه السلام مرا صدا زد و فرمود: بر تمامی بیماریها بگو:
یا منزل الشفاء، و مذهب الداء، انزل علی وجعی الشفاء. (156)

دعای آن حضرت برای درد تب

کفعمی گوید: به خط آن حضرت یافت شد که برای تب روی سه ورق کاغذ نوشته می شود:
در برگه اول نوشته می شود: بنام خداوند بخشنده مهربان، نترس تو برتر میباشی. و در برگه دوم بعد از: بنام خداوند بخشنده مهربان: نترس، از گروه ستمکاران نجات یافتی. و دربرگه سوم بعد از: بنام خداوند بخشنده مهربان: آگاه باش عالم امرو خلق از آن اوست، مبارک است خداوند که پروردگار جهانیان است.
آن گاه بر هر قطعه سه بار سوره توحید خوانده و شخص تب دار هر برگه را در یک روز می بلعد، تا درسه روز انجام شود، که بیاری خدا شفا می یابد. (157)

دعای آن حضرت برای بیماری ثالول(158)

علی بن نعمان گوید: به امام علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم لکه های قرمز (زگیل) بسیاری در بدنم قرار دارد و مرا ناراحت نموده است، از تو می خواهم که مرا چیزی بیاموزی که بهره ام دهد، امام فرمود:
برای هر ثولول هفت جو بگیر و برر هفت جو هفت بار (اذا وقعت الواقعة) تا (فکانت هباء منبثا)(159) بخوان، سپس این آیه را بخوان. و یسئلونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، فیذرها قاعا صفصفا، لاتری فیها عوجا و لا امتا.(160)
سپس جوها را یکی یکی بگیر و هر ثولولی را باآن مسح کن، پس آن را در پارچه جدیدی نهاده و سنگی در آن قرار ده و در چاه فاضلابی بینداز. (161)