فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت در تعویذ هر درد

خالد عبسی گوید: آن حضرت این تعویذ را به من آموخت و فرمود: این را به برادران مومنت آموزش بده که برای هر دردی است:
اعیذ نفسی برب الارض و رب السماء، اعیذ نفسی بالذی اسمه برکة و شفاء. (155)

دعای آن حضرت برای تمامی بیماریها

زکریا بن آدم مقری که خادم آن حضرت می باشد گوید: روزی امام علیه السلام مرا صدا زد و فرمود: بر تمامی بیماریها بگو:
یا منزل الشفاء، و مذهب الداء، انزل علی وجعی الشفاء. (156)

دعای آن حضرت برای درد تب

کفعمی گوید: به خط آن حضرت یافت شد که برای تب روی سه ورق کاغذ نوشته می شود:
در برگه اول نوشته می شود: بنام خداوند بخشنده مهربان، نترس تو برتر میباشی. و در برگه دوم بعد از: بنام خداوند بخشنده مهربان: نترس، از گروه ستمکاران نجات یافتی. و دربرگه سوم بعد از: بنام خداوند بخشنده مهربان: آگاه باش عالم امرو خلق از آن اوست، مبارک است خداوند که پروردگار جهانیان است.
آن گاه بر هر قطعه سه بار سوره توحید خوانده و شخص تب دار هر برگه را در یک روز می بلعد، تا درسه روز انجام شود، که بیاری خدا شفا می یابد. (157)