فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت در رفع دشمن

از امام رضا علیه السلام روایت شده: هرگاه یکی از شما خواست بر علیه دشمنش دعا کند، بگوید:
اللهم اطرقه بلیلة لااخت لها، و ابح حریمه. (154)

دعای آن حضرت در تعویذ هر درد

خالد عبسی گوید: آن حضرت این تعویذ را به من آموخت و فرمود: این را به برادران مومنت آموزش بده که برای هر دردی است:
اعیذ نفسی برب الارض و رب السماء، اعیذ نفسی بالذی اسمه برکة و شفاء. (155)

دعای آن حضرت برای تمامی بیماریها

زکریا بن آدم مقری که خادم آن حضرت می باشد گوید: روزی امام علیه السلام مرا صدا زد و فرمود: بر تمامی بیماریها بگو:
یا منزل الشفاء، و مذهب الداء، انزل علی وجعی الشفاء. (156)