فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

تعویذی (152) دفع دشمن و بلا و حفظ از شیطان

از یاسر خادم روایت شده: هنگامی که امام رضا علیه السلام به قصر حمید بن قحطبه رفت لباس خود را در آورد، و به حمید داد، تا آن جا که گوید، گفتم: فدایت شوم کنیز کاغذی را در لباس شما یافته آن چیست؟ فرمود: ای حمید این تعویذی است که از آن جدا نمی شویم، گفتم: اگر مرا بدان مفتخر گردانی، فرمود: این تعویذی است که هر که آن را در لباسش نگاه دارد، بلا از آن دور بوده، و در مقابل شیطان رانده شده او را نگاه می دارد:
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله انی اعوذ بالرحمان منک ان کنت تقیا او غیر تقی، اخذت بالله السمیع البصیر علی سمعک و بصرک، لا سلطان لک علی، و لا علی سمعی، و لا علی بصری، و لا علی شعری، و لا علی بشری، و لا علی لحمی، و لا علی دمی، و لا علی مخی، و لا علی عصبی، و لا علی عظامی، و لا علی مالی، و لا علی ما رزقنی ربی.
سترت بینی و بینک بستر النبوة الذی استتر انبیاء الله به، من سطوات الجبابرة و الفراعنة، جبرئیل عن یمینی، و میکائیل عن یساری، و اسرافیل عن ورائی، و محمد صلی الله علیه وآله امامی، و الله مطلع علی، یمنعک منی و یمنع الشیطان منی، اللهم لا یغلب جهله اناتک ان یستفزنی و یستخفنی، اللهم الیک التجات، اللهم الیک التجات، اللهم الیک التجات. (153)

دعای آن حضرت در رفع دشمن

از امام رضا علیه السلام روایت شده: هرگاه یکی از شما خواست بر علیه دشمنش دعا کند، بگوید:
اللهم اطرقه بلیلة لااخت لها، و ابح حریمه. (154)

دعای آن حضرت در تعویذ هر درد

خالد عبسی گوید: آن حضرت این تعویذ را به من آموخت و فرمود: این را به برادران مومنت آموزش بده که برای هر دردی است:
اعیذ نفسی برب الارض و رب السماء، اعیذ نفسی بالذی اسمه برکة و شفاء. (155)