فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت برای قضاء حوائج

از مقاتل بن مقاتل روایت شده: به آن حضرت عرضه داشت: فدایت شوم دعائی برای قضاء حوائج به من تعلیم فرما، فرمود: هرگاه حاجت مهمی بسوی خداوند داشتی غسل کرده و بهترین لباست را بپوش و مقداری بوی خوش استعمال کرده و زیر آسمان برو، و دو رکعت نماز گذار، نماز را آغاز کرده و سوره حمد را می خوانی و سپس پانزده مرتبه سوره توحید را قرائت می کنی، آن گاه به رکوع رفته و پانزده مرتبه این سوره را می خوانی، و مانند نماز جعفر طیار ادامه می دهی، غیر از آن که در این نماز قرائت پانزده مرتبه می باشد، بعد از نماز به سجده رفته و می گوئی:
اللهم ان کل معبود من لدن عرشک الی قرار ارضک فهو باطل سواک، فانک انت الله الحق المبین، اقض لی حاجة کذا و کذا (حاجت را یاد کنید) الساعة الساعة و در این مورد اصرار می کنی. (146)

دعای آن حضرت برای قضاء حوائج با توسل به قرآن

از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده: هرگاه امر شدیدی بر تو عارض شد دو رکعت نماز بگذار، در یکی از آن ها سوره حمد و آیة الکرسی، و در رکعت دوم سوره حمد و قدر را بخوان، پس، پس قرآن را بالای سر خود قرار داده و بگو: اللهم بحق من ارسلته الی خلقک، و بحق کل ایة فیه، و بحق کل من مدحته فیه علیک، و بحقک علیه، و لا نعرف احدا اعرف بحقک منک، یا سیدی یا الله (ده بار) بحق محمد (ده بار) بحق علی (ده بار) بحق فاطمة (ده بار). و نام هر یک از امامان بعد از او را برده و به حق آنان خداوند را ده بار سوگند بده، تا این که به امام زمان خودت برسی، از جایگاهت بر نمی خیزی مگر این که حاجتت برآورده شده باشد. (147)
ایضا از برای قضاء حوائج از آن حضرت روایت شده: دو رکعت نماز خوانده، در هر رکعت یک بار سوره حمد و سیزده بار سوره قدر خوانده شود، پس از فراغ به سجده رفته و گوید:
اللهم یا فارج الهم، و کاشف الغم، و مجیب دعوة المضطرین یا رحمان الدنیا و رحیم الاخرة، صل علی محمد و آل محمد، و ارحمنی رحمة تطفی ء بها عنی غضبک و سخطک و تغنینی بها عن رحمة من سواک
سپس گونه راستش را بر زمین قرار داده و گوید:
یا مذل کل جبار عنید، و یا معز کل ذلیل، و حقک قد بلغ المجهود منی فی امر کذا، ففرج عنی.
سپس گونه چپش را روی زمین نهاده و همین سخن را می گوید آن گاه به سجده رفته و این ذکر را تکرار می نماید، خداوند غم او را برطرف و حاجتش را برمی آورد. (148)

دعای آن حضرت برای اداء دین

از امام جواد علیه السلام روایت شده: شخصی نزد امام رضا علیه السلام آمده و گفت: ای فرزند رسول خدا، فرزندان بسیار داشته و دینی بر گردن دارم و دچار مشکل شده ام، دعائی به من بیاموز که هرگاه خدا را بدان دعا بخوانم خداوند روزی به من عنایت فرماید، فرمود: ای بنده خدا وضو بگیر و آن را زیبا به عمل آور، سپس دو رکعت نماز به جا آور، که رکوع و سجده آن را کامل انجام دهی، سپس بگو:
یا ماجد یا کریم، یا واحد یا کریم، اتوجه الیک بمحمد نبیک نبی الرحمة: یا محمد یا رسول الله، انی اتوجه بک الی الله ربک و رب کل شی ء ان تصلی علی محمد و علی اهل بیته. و اسالک نفحة من نفحاتک، و فتحا یسیرا، و رزقا واسعا، الم به شعتی و اقضی به دینی، و استعین به علی عیالی.(149)