فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعا به هنگام پوشیدن لباس نو

امام کاظم علیه السلام فرمود: برای هر یک از شما سزاوار است که چون لباس نو بپوشد، دست خود را بر آن کشد و بگوید:
الحمدلله الذی کسانی ما اواری به عورتی و اتجمل به بین الناس.(137)

دعای جامعی برای دنیا و آخرت

فضل بن یونس از حضرت ابی الحسن (موسی بن جعفر علیه السلام) حدیث کند که آن حضرت به من فرمود این دعا را بسیار بخوان:
اللهم لا تجعلنی من المعارین و لا تخرجنی من التقصیر.
(یعنی بار خدایا مرا از عاریت داده شدگان (ایمان) قرار مده و از تقصیر بیرون مبر) گوید: من عرض کردم: اما عاریت داده شدگان، معنایش را دانستم، ولی معنای مرا از تقصیر بیرون مبر چیست؟ فرمود: هر کاری را که به خاطر خدای عزو جل انجام دهی پس خود را در آن کار پیش خود مقصر بدان، زیرا که همه مردم در کارهایشان میان خود و خدای عز و جل تقصیر کار و مقصرند. (138)

ادعیه حضرت امام رضا علیه السلام

دعای آن حضرت در تسبیح و تنزیه خداوند در روز دهم و یازدهم ماه
سبحان خالق النور، سبحان خالق الظلمة، سبحان خالق المیاه سبحان خالق السماوات، سبحان خالق الارضین، سبحان خالق الریاح و النبات، سبحان خالق الحیاة و الموت، سبحان خالق الثری و الفلوات، سبحان الله و بحمده. (139)