فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای رفع گرفتاری و بلا و حفظ از شر ظالم

رضی الدین علی بن موسی بن طاوس از کتاب کنوز النجاح طبرسی، دعائی از مولا موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده و آن دعای رفع بلا است، و خود آن حضرت برای آن که از شر هارون در امان ماند آن دعا را خواندند و دعا این است:
اللهم بک اساور و بک اجادل و بک اصول و بک اموت و بک احیی اسلمت نفسی الیک و فوضت امری الیک و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم انک خلقتنی و رزقتنی و سررتنی من بین العباد بلطفک و خولتنی اذا هربت رددتنی و اذا عثرت اقلتنی و اذا مرضت شفیتنی و اذا دعوتک اجبتنی سیدی ارض عنی فقد ارضیتنی. (107)

دعای رهایی از زندان

از حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام در ایام اسارتشان درزندان هارون، روایت شده که فرمود: چون نماز واجب را به جا آوردم و سر به سجده نهادم و روی بر خاک مالیدم، در سجده خوابم برد. حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم که به من گفت: ای موسی می خواهی از این بلا خلاصی یابی؟ گفتم: بلی یا رسول الله! پیغمبر فرمود: این دعا را بخوان :
یا سابغ النعم، یا دافع النقم، یا باری ء النسم، یا مجلی الهم، یا مغشی الظلم، یا کاشف الضر و الالم یا ذالجود و الکرم، و یا سامع کل صوت و یا مدرک کل فوت، و یا محیی العظام و هی رمیم، و منشئها بعد الموت صل علی محمد و آل محمد و اجعل لی من امری فرجا و مخرجا یا ذالجلال و الاکرام. (108)

دعای امام کاظم علیه السلام در زندان هارون

و ایضا دعای دیگر امام کاظم علیه السلام برای رهایی از زندان:
یا سامع کل صوت یا محیی النفوس من بعد الموت، مالی اله غیرک فادعوه و لا شریک لک فارجوه، صل علی محمد و آله، و خلصنی یا رب مما انا فیه و مما اخاف و احذر بمشیتک و ارادتک، بحق محمد و آل محمد کما تخلص الثمرة من بین ماء و طین بقدرتک و حلالک. و صل علی محمد و آل محمد و خلصنی یا رب مما انا فیه و مما اخاف و احذر بحولک و قوتک و بحق محمد و آله کما تخلص البیضة من جوف الطائر بعفوک، و صل علی محمد و آل محمد و خلصنی مما انا فیه، و مما اخاف و احذر بقوتک و بحق محمد و آل محمد کما تخلص الطائر من جوف البیضة بعزتک انک علی کل شی ء قدیر. (109)