فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت برای دفع بیخوابی

یا مشبع البطون الجائعة، و یا کاسی الجسوم العاریة، و یا ساکن العروق الضاربة، و یا منوم العیون الساهرة، سکن عروقی الضاربة و اذن لعینی نوما عاجلا. (98)

ادعیه باب الحوائج موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام

در آداب و مقدمات دعا کردن آن حضرت

علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه السلام روایت کند که فرمود: تبتل، بریدگی و انقطاع به درگاه خداوند، این است که هنگام دعا کردن، دو کف دستهایت را به آسمان بلند کنی، و ابتهال و زاری کردن این است که دو دست را بلند کنی و پیش بیاوری، و رغبت و شوق این است که کف دو دستت را به آسمان بلند کنی و رو به روی صورتت قرار دهی، و رهبت و ترس این است که دستهایت را با هم تا صورت بلند کنی، و تضرع و فروتنی کردن این است که دو انگشتت را حرکت دهی، و با آن دو اشاره کنی.(99)