فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دعای آن حضرت برای کارهای مهم

بحق یس و القران الحکیم، و بحق طه و القران العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر،یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صل علی محمد و ال محمد و افعل بی. (89)

دعای آن حضرت برای دفع شدائد

روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله این دعا را به حضرت علی و حضرت فاطمه علیهماالسلام یاد داد و فرمود: هرگاه مصیبتی بر شما وارد شد، یا از ستم پادشاهی ترسیدید، یا چیزی گم شد، نیکو وضو گرفته و دو رکعت نماز بخوانید و دستها را بلند کرده و بگوئید:
یا عالم الغیب و السرائر، یا مطاع یا علیم، یا الله یا الله یا الله، یا هازم الاحزاب لمحمد صلی الله علیه و آله، یا کائد فرعون لموسی، یا منجی عیسی من الظلمة، یا مخلص قوم نوح من الغرق یا راحم عبده یعقوب، یا کاشف ضر ایوب، یا منجی ذی النون من الظلمات، یا فاعل کل خیر، یا خالق الخیر، یا اهل الخیرات، انت الله رغبت الیک فیما قد علمت و انت علام الغیوب اسالک ان تصلی علی محمد و آل محمد. (90)
آن گاه حاجتت را می طلبی، که به یاری خدا اجابت می شود.

دعا و نماز آن حضرت برای قضاء حوائج

روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت علی و حضرت فاطمه علیهاالسلام این نماز را آموخت و فرمود: دو رکعت نماز خوانده، در هر رکعت یکبار سوره حمد و آیة الکرسی سه بار و سوره توحید سه بار، و آخر سوره حشر از (لو انزلنا هذا القران علی جبل) تا آخر سوره را می خوانی، آن گاه نشسته و تشهد خوانده و بر خداوند ثنا می گوید و بر پیامبر درود می فرستد و زنان و مردان با ایمان را دعا می کند، آن گاه می گوید:
اللهم انی اسالک بحق کل اسم هو لک، یحق علیک فیه اجابة الدعاء اذا دعیت به، و اسالک بحق کل ذی حق علیک و اسالک بحقک علی جمیع ما هو دونک ان تفعل بی کذا و کذا. (91)