فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ادعیه حضرت فاطمه علیهاالسلام

یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کله و لا تلکنی الی نفسی. (84)

دعای آن حضرت برای برآورده شدن حاجات

یا اعز مذکور، و اقدمه قدما فی العز و الجبروت، یا رحیم کل مسترحم، و مفزع کل ملهوف الیه، یا راحم کل حزین یشکوبثه و حزنه الیه، یا خیر من سئل المعروف منه و اسرعه اعطاء، یا من یخاف الملائکة المتوقدة بالنور منه. اسالک بالاسماء التی یدعوک بها حملة عرشک، و من حول عرشک بنورک یسبحون شفقة من خوف عقابک، و بالاسماء التی یدعوک بها جبرئیل و میکائیل و اسرافیل الا اجبتنی، و کشفت یا الهی کربتی، و سترت ذنوبی، یا من امر بالصیحة فی خلقه، فاذاهم بالساهرة محشورون، و بذالک الاسم الذی احییت به العظام و هی رمیم، احی قلبی، و اشرح صدری، و اصلح شانی. یا من خض نفسه بالبقاء، و خلق لبریته الموت و الحیاة و الفناء،یا من فعله قول، و قوله امر، و امره ماض علی ما یشاء. اسالک بالاسم الذی دعاک به خلیلک حین القی فی النار، فدعاک به، فاستجبت له و قلت:
(یا نارکونی بردا و سلاما علی ابراهیم)، (85) و بالاسم الذی دعاک به موسی من جانب الطور الایمن، فاستجبت له، و بالاسم الذی خلقت به عیسی من روح القدس. و بالاسم الذی وهبت به لزکریا یحیی، و بالاسم الذی کشفت به عن ایوب الضر و بالاسم الذی تبت به علی داود، و سخرت به لسلیمان الریح تجری بامره، و الشیاطین و علمته منطق الطیر، و بالاسم الذی خلقت به العرش، و بالاسم الذی خلقت به الکرسی، و بالاسم الذی خلقت به الروحانیین و بالاسم الذی خلقت به الجن و الانس، و بالاسم الذی خلقت به جمیع الخلق. و بالاسم الذی خلقت به جمیع ما اردت من شیی ء، و بالاسم الذی قدرت به علی کل شیی ء، اسالک بحق هذه الاسماء، الا ما اعطیتنی سولی و قضیت حوائجی یا کریم. (86)

دعای آن حضرت برای قضاء حوائج

یا رب الاولین و الاخرین، و یا خیر الاولین و الاخرین، یا ذاالقوة المتین، و یا راحم المساکین، و یا ارحم الراحمین، اغننا واقض حاجتنا. (87)