فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

درمان دیوانگی

هر کس بعد از نماز صبح ده بار بگوید: سبحان الله العظیم و بحمده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم حقتعالی او را از کوری و دیوانگی و جزام و فقر و زیر دیوار آمدن یا خرافات درهنگام پیری عافیت دهد. (45)

در خواص بسم الله الرحمن الرحیم

طبرسی در کتاب مکارم الاخلاق گوید: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: هیچ گرفتاری نیست که امر ناگواری او را غمگین و یا اندوهی او را غصه دار کرده باشد، پس سرش را به سوی آسمان بلند کرده و سه مرتبه بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم مگر این که خداوند غم و اندوه او را بر طرف کرده و غصه اش را از بین ببرد، انشاء الله. (46)

ثواب سه بار گفتن فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون در آغاز شب و صبح

امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: کسی که در اول شب سه بار بگوید: فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، و له الحمد فی السموات و الارض و عشیا و حین تظهرون، (47) هیچ کدام از خیرهایی که در آن شب وجود دارد، از دست نداده و تمامی شرهای آن شب از او دور می شوند. و کسی که همین آیات را در صبح بخواند، هیچ کدام از خیرهایی را که در آن روز وجود دارد، از دست نداده و همه شرهای آن روز از او دور می شوند. (48)