فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

هفت ساعت مهلت برای استغفار

به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که گناهی می کند هفت ساعت او را مهلت می دهند، پس اگر این استغفار را سه مرتبه خواند بر او نمی نویسند: استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه.
و ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که روزی صد مرتبه بگوید: استغفر الله، حق تعالی هفتصد گناه او را بیامرزد، و خیری نیست در بنده ای که در هر روز هفتصد گناه بکند. (41)
و ایضا به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است: هر مومنی که در شبانه روزی چهل گناه کبیره بکند، و با ندامت و پشیمانی بگوید:
استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم بدیع السماوات و الارض ذوالجلال و الاکرام و اسئله ان یصلی علی محمد و آل محمد و ان یتوب علی.
البته حق تعالی گناهانش را بیامرزد، و خیری نیست در بنده ای که در شبانه روزی چهل گناه کبیره بکند. (42)
به سند صحیح از حضرت جعفر بن محمد الصادق علیه السلام منقول است که: برای جلب روزی و فراهم شدن امور و اراده مال و متاع دنیا به این ذکر پناه ببرید: ما شاء الله لا حول و لا قوة الا باالله ، و برای خوف از دشمن و دفع آن و رفع شدائد به این ذکر پناه ببرید: حسبنا الله و نعم الوکیل. و برای دفع غمهای دنیا و آخرت به این ذکر پناه ببرید: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، و برای دفع حلیه و مکر دشمنان به این ذکر پناه ببرید:
افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد.(43)
به سند معتبر از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله منقول است که: گفتن: لا حول و لا قوة الا بالله موجب شفا از نود و نه درد است که سهل تر آن غم و اندوه است. (44)

درمان دیوانگی

هر کس بعد از نماز صبح ده بار بگوید: سبحان الله العظیم و بحمده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم حقتعالی او را از کوری و دیوانگی و جزام و فقر و زیر دیوار آمدن یا خرافات درهنگام پیری عافیت دهد. (45)

در خواص بسم الله الرحمن الرحیم

طبرسی در کتاب مکارم الاخلاق گوید: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: هیچ گرفتاری نیست که امر ناگواری او را غمگین و یا اندوهی او را غصه دار کرده باشد، پس سرش را به سوی آسمان بلند کرده و سه مرتبه بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم مگر این که خداوند غم و اندوه او را بر طرف کرده و غصه اش را از بین ببرد، انشاء الله. (46)