فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ذکر وقت مصیبت و کربت

طاوس یمانی گوید، دیدم امام سجاد علیه السلام جنب کعبه سر به سجده نهاده میگویند: الهی عبیدک بفنائک فقیرک بفنائک سائلک بفنائک مسکینک بفنائک طاوس گوید، قسم به خدای تعالی این دعا را در وقت مصیبت و کربت نخواندم مگر این که فورا نجات یافتم. (20)

درمان به سجده جهت کفایت مهم

حضرت علی علیه السلام فرمود: هر که نیاز مهمی دارد در خلوت به سجده گوید:
الهی انت الذی قلت قل ادعو الذین زعمتم من دونه فلا تملکون کشف الضر عنکم و لا تحویلا فیا من یملک کشف الضر عنا و تحویله اکشف ما بی مهم شرا خدا کفایت کند. (21)

در خواص بسم الله الرحمن الرحیم

امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام فرموده: هر کس را گرفتاری رسد که او را غمگین کند یا گرفتاری به او رسد، سرش را به آسمان بلند کند و سه بار بگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم جز این که خداوند گرفتاری او را بردارد و غم او را انشاء الله ببرد. (22)