فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

بهترین ذکر در سجده

حضرت علی علیه السلام فرمود: بهترین سخنان نزد حقتعالی آن است که در سجده سه بار گوید: انی ظلمت نفسی فاغفرلی. (19)

ذکر وقت مصیبت و کربت

طاوس یمانی گوید، دیدم امام سجاد علیه السلام جنب کعبه سر به سجده نهاده میگویند: الهی عبیدک بفنائک فقیرک بفنائک سائلک بفنائک مسکینک بفنائک طاوس گوید، قسم به خدای تعالی این دعا را در وقت مصیبت و کربت نخواندم مگر این که فورا نجات یافتم. (20)

درمان به سجده جهت کفایت مهم

حضرت علی علیه السلام فرمود: هر که نیاز مهمی دارد در خلوت به سجده گوید:
الهی انت الذی قلت قل ادعو الذین زعمتم من دونه فلا تملکون کشف الضر عنکم و لا تحویلا فیا من یملک کشف الضر عنا و تحویله اکشف ما بی مهم شرا خدا کفایت کند. (21)