فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دفع ضرر فال بد

در تحفة الرضویه از بعضی علما منقول است که جهت دفع ضرر فال بد، این کلمات را بخواند: اعتصمت بک یا رب من شر ما اجد فی نفسی فاعصمنی من ذالک. (18)

بهترین ذکر در سجده

حضرت علی علیه السلام فرمود: بهترین سخنان نزد حقتعالی آن است که در سجده سه بار گوید: انی ظلمت نفسی فاغفرلی. (19)

ذکر وقت مصیبت و کربت

طاوس یمانی گوید، دیدم امام سجاد علیه السلام جنب کعبه سر به سجده نهاده میگویند: الهی عبیدک بفنائک فقیرک بفنائک سائلک بفنائک مسکینک بفنائک طاوس گوید، قسم به خدای تعالی این دعا را در وقت مصیبت و کربت نخواندم مگر این که فورا نجات یافتم. (20)