فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

کلمات ختم مجلس برای کفاره گناهان

از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت است که فرمودند: کسی که مجلسی را به این کلمات ختم نماید، اگر در آن مجلس گناهکار بوده باشد، این کلمات کفاره گناهان او خواهد بود و اگر نیکوکار باشد ثواب او بیشتر می شود و آن کلمات این است: سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک ، و در روایت دیگر است که کفاره مجلس این کلمات است:
سبحانک اللهم و بحمدک لا اله الا انت رب تب علی و اغفرلی. (17)

دفع ضرر فال بد

در تحفة الرضویه از بعضی علما منقول است که جهت دفع ضرر فال بد، این کلمات را بخواند: اعتصمت بک یا رب من شر ما اجد فی نفسی فاعصمنی من ذالک. (18)

بهترین ذکر در سجده

حضرت علی علیه السلام فرمود: بهترین سخنان نزد حقتعالی آن است که در سجده سه بار گوید: انی ظلمت نفسی فاغفرلی. (19)