فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روایات و مسئله دعا

فضیلت دعا

عن حنان ابن سدیر، عن ابیه قال: قلت لابی جعفر علیه السلام: ای العبادة افضل؟ فقال: ما من شیی ء افضل عند الله عز و جل من ان یسال و یطلب مما عنده، و ما احد ابغض الی الله عز و جل ممن یستکبر عن عبادته و لایسال ما عنده. (6)
سدید گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: کدام عبادت بهتر است؟ فرمود: چیزی نزد خدای عز و جل بهتر از این نیست که از او درخواست شود و از آن چه نزد اوست خواسته شود، و کسی نزد خدای عز و جل مغبوض تر نیست از آن کس که از عبادت او تکبرورزد و سرپیچی کند و آن چه نزد او است درخواست نکند.
عن میسر بن عبدالعزیز، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال لی: یا میسر ادع و لاتقل: ان الامر قد فرغ منه، ان عندالله عز وجل منزلة لاتنال الا بمسالة، و لو ان عبدا سد فاه و لم یسال لم یعط شیئا فسل تعط، یا میسر انه لیس من باب یقرع الا یوشک ان یفتح لصاحبه. (7)
میسر بن عبدالعزیز گوید: حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: ای میسر دعا کن و مگو که کار گذشته است و آن چه مقدر شده همان شود (و دعا اثری ندارد)، همانا نزد خدای عز و جل منزلت و مقامی است که بدان نتوان رسید جز به درخواست و مسئلت، و اگر بنده ای دهان خود را ببندد و درخواست نکندچیزی به او داده نشود، پس درخواست کن تا به تو داده شود، ای میسر هیچ دردی نیست که کوبیده شود جز این که امید آن رود که بروی کوبنده باز شود.
عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من لم یسال الله عز و جل من فضله (فقد) افتقر. (8)
و نیز حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که از فضل خدای عز و جل درخواست نکند نیازمند و فقیر گردد.

دعا سلاح مومن است

عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: الدعاء سلاح المومن و عمود الدین و نور السماوات و الارض. (9)
امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده: دعاء سلاح مومن و ستون دین و نور آسمانها وزمین است.
عن ابی عبدالله علیه السلام قال: الدعاء انفذ من السنان الحدید. (10)
حضرت صادق علیه السلام فرمود: دعا از نیزه تیز نافذتر است.