فهرست کتاب


قصّه ی غربت غربی (گفتاری در مبانی فرهنگ و تمدّن غرب)

محمد باقر ذوالقدر

مبحث دوّم : «نگاهی به تاریخ مغرب زمین»

تاریخ اروپا دارای چند دوره عمده است: دوران باستان، دوران قرون وسطی و عصر جدید.

1- دوران باستان

در این دوران دو حوزه عمده فرهنگی و تمدنی در اروپا شناخته شده است. حوزه یونان و حوزه روم.

الف - تمدن یونان

در دوران باستان از تاریخ اروپا، یونان بعنوان اولین مرکز ثقل و کانون تمدن اروپایی، در سیر تاریخ خود، چند مرحله را پشت سرگذاشته است :