فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

بخش 11 آداب از گفتار ائمه معصومین (ع)

امام صادق علیه السلام: پوشیدن لباس کتانی بدن را فربه می کند.
حضرت علی علیه السلام: بپوشید جامه پنبه ای را که آن پوشش رسول خدا و پوشش مرده های خود را در آن کفن کنید.
امام صادق علیه السلام: جامه سرخ تیره پوشیدن آن کراهت دارد مگر برای نوداماد.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام: جایز نیست زنان را که شبیه به مردان شوند زیرا که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله لعنت کرد مردانی را که شبیه به زنان شوند و لعنت زنان را که شبیه به مردان شوند در پوشیدن لباسها.
حضرت علی علیه السلام: زیر جامه را ایستاده پوشیدن باعث اندوه می شود.
حضرت صادق علیه السلام: نعلین و کفش بهترین رنگها، رنگ زرد است.
حضرت علی علیه السلام: چون لباس خود را از بدن بیرون آورید بسم اللَّه بگویید تا جنیان نپوشند و اگر نگویید جنیان آن جامه را می پوشند تا صبح.
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: یا علی جان انگشتر در دست راست بکن تا از مقربان باشی. پرسیدند که چه انگشتر در دست کنم فرمودند: که عقیق سرخ.
حضرت رضا علیه السلام: انگشتر عقیق فقر و درویشی را بر طرف می کند و در دست کردن عقیق نفاق را زایل می کند.
حضرت صادق علیه السلام: انگشتری بگیرید که نگینش عقیق باشد زیرا انسان پریشان نشود و عاقبت کارش نیکو گردد.
حضرت موسی کاظم علیه السلام: انگشتری زرد در دست کردن موجب آسانی است که در آن هیچ دشواری نباشد.
امام صادق علیه السلام: هر که انگشتری فیروزه در دست کند دستش فقیر نشود.
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: خداوند عالمیان می فرماید که من شرم می کنم از دستی که به سوی من بلند شود به دعا و در آن دست انگشتر فیروزه باشد پس او را ناامید برگردانم.
حضرت صادق علیه السلام: سرمه کشیدن در شب چشم را نفع می رساند و در روز زینت است.
حضرت محمد باقر علیه السلام: سرمه سنگ در دیده کشیدن دهان را خوشبو و مژگان را محکم و قوت جماع را زیاد می کند.
رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: اگر سیر بودی چیزی مخور که باعث پیسی می شود.
امام موسی کاظم علیه السلام: اگر مردم در غذا خوردن میانه رو باشند همیشه بدن ایشان سالم بماند.
امام موسی کاظم علیه السلام: چیز خوردن شب را ترک مکنید اگر چه به پاره نان خشکی باشد که باعث قوت بدن و قوت جماع است.
حضرت علی علیه السلام: طعام را بگذارید سرد شود زیرا برکت در طعام سرد است.
حضرت علی علیه السلام: منشین بر طعامی مگر وقتی که گرسنه باشی و دست بکش از غذا در صورتی که هنوز میل داشته باشی و غذا را خوب بجوید و همیشه قبل از خواب به توالت بروید. اگر کسی این مسائل را رعایت کند دیگر به طبیب نیازی پیدا نخواهد کرد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هرگز در موقع غذا خوردن بر پهلوی چپ و یا راست تکیه مکنید.
حضرت علی علیه السلام: باکی نیست که در حال راه رفتن چیزی بخورند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در اول طعام و آخر طعام نمک بخور که هر که در طعام افتتاح و اختتام به نمک کند خدای تعالی دفع کند از او هفتاد نوع بلا را که آسانتر آنها خوره باشد.
حضرت علی علیه السلام: در موقع خوردن غذا شروع کن با بسم اللَّه و چون تمام نمودی بگو الحمدللَّه کسی که چنین کند هرگز از آن طعام از او سوال نکنند.
حضرت صادق علیه السلام: آب زمزم شفا است از هر دردی.
حضرت صادق علیه السلام: هر که در حالت خضاب با زن خود جماع کند فرزندی که به هم رسد مخنث است.
حضرت صادق علیه السلام: جماع مکن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه که باعث این می شود که فرزند سقط شود و یا دیوانه شود یا صرع داشته باشد. نمی بینی کسی که صرع می گیرد اکثرا یا در اول ماه یا در آخر ماه می باشد.
حضرت موسی کاظم علیه السلام: پرسیدند که اگر در حالت جماع جامه از روی مرد و زن دور شود چیست فرمودند باکی نیست.
حضرت صادق علیه السلام: پرسیدند از حضرت اگر کسی زن خود را عریان کند و به او نظر کند چون است فرمود که مگر لذتی از این بهتر می باشد.
امام رضا علیه السلام: پرسیدند از جماع کردن در حمام فرمودند باکی نیست.
حضرت صادق علیه السلام: فرمودند که دشمن ما اهل بیت نیست مگر کسی که ولدالزنا یا مادرش در حال حیض به او حامله شده باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: جماع مکن با زن خود مگر آن که تو دستمالی از برای خود داشته باشی و او دستمالی از برای خود داشته باشد و هر دو خود را به یک دستمال پاک نکنید که دشمنی در میان شما پیدا می شود و آخر به جدایی می کشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: بر پشت بام جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد منافق و ریا کننده و صاحب بدعت باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرزندی به وجود آید شر بسیار از او بظهور آید و در شب عید قربان جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد شش انگشت یا چهار انگشت در دست داشته باشد. یا علی جان در زیر درخت میوه دار جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد جلاد و کشنده مردم باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: یا علی جان در شب سه شنبه جماع بکن که اگر فرزندی بهم رسد بعد از سعادت اسلام او را روزی شود و دهانش خوشبو و دلش رحیم و دستش جوانمرد و زبانش از غیبت و بهتان پاک باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در شب دوشنبه جماع بکن که اگر فرزندی بهم رسد حافظ قرآن و راضی به قسمت خدا باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: جماع کنید در شب جمعه که اگر فرزندی بهم رسد خطیب و سخنگو باشد و اگر در روز جمعه بعد از عصر جماع کنی در شب جمعه و فرزندی بهم رسد از دانایان مشهور باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: گفتن مرد به زن خود که من تو را دوست می دارم هرگز از دل او بدر نمی رود.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: حق شوهر بر زن آن است که روزه مستحبی و بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر نباشد. زیباترین لباسها و بهترین زینتها را برای شوهر در خانه بپوشد و خود را خوشبو کند و هر بامداد و شام خود را بر او عرضه کند که اگر اراده جماع داشته باشد ابا نکند. و هیچ چیزی بی اجازه او به کسی ندهد و اگر بدهد گناهش برای زن است و ثوابش برای شوهر و هیچ شب نخوابد که شوهر از او خشمناک باشد. زن گفت: یا رسول اللَّه! هر چند شوهر بر او ظلم کرده باشد.
فرمودند: بلی
امام صادق علیه السلام: هر زنی که شوهر از او آزرده باشد نمازش مقبول نباشد تا شوهر را راضی کند.
امام صادق علیه السلام: جهاد زن به نیکو شوهر داری است.
امام موسی کاظم علیه السلام: از برکت زن این است که کم خرج و آسان زا باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر زنی که هفت روز به شوهرش خدمت کند خداوند هفت در جهنم را بروی او می بندد و هشت در بهشت را بر روی او می گشاید تا از هر دری که خواهد وارد شود.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: زنی که به شوهرش آبی دهد عبادت یک سال برای او نویسند و برای او شهری در بهشت بنا شود، و شصت گناه او آمرزیده شود.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: خوشا به حال زنی که شوهر از وی خشنود باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: سه زن است که حق تعالی عذاب قبر از ایشان بردارد و حشرشان با فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها خواهد بود.
اول: صبر کننده بر غیرت شوهر.
دوم: بر اخلاق برد مرد
سوم: زنی که بخشنده و مهربان باشد بر شوهرش.
حضرت علی علیه السلام: خاکروبه خانه را شب در خانه مگذارید و بیرون ببرید که شیطان در آن جا می گیرد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: خانه شیطان در خانه های شما جایی است که عنکبوت می کند. پس پاک کنید آنها را که باعث فقر و پریشانی می شود.
امام رضا علیه السلام: هنگامی که خواستی به حمام بروی و دچار سردرد و زکام نشوی بعد از داخل شدن پنج جرعه از آب گرم و تمیز بنوش که به اذن خداوند متعال از درد سر و درد شقیقه سالم می مانی و بعد از خارج شدن بر قدمها آب سرد بریز.
امام سجاد علیه السلام: در سر سفره استخوانها را خوب پاک نکنید که مقداری سهمیه اجنه است و اگر خوب پاک شود چیزی از منزل شما می برند که از آن بهتر باشد.
امام جعفر صادق علیه السلام: هر بنده که آب بخورد و امام حسین علیه السلام و اهل بیت او را یاد کند و لعنت کند کشندگان آن حضرت را حق تعالی صد هزار حسنه برای او بنویسد و صد هزار گناه از او پاک نماید و صد هزار درجه برای او بلند کند و چنان باشد که صد هزار بنده آزاد کرده باشد.
حضرت صادق علیه السلام: پیش از آب خوردن بسم اللَّه بگویید و دمی بخورید و الحمدللَّه بگوید پس باز بسم اللَّه بگوید و بخورد و بعد از خوردن الحمدللَّه بگوید و مادام که آن آب در شکم او باشد تسبیح خدا گوید و ثوابش از برای او باشد.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: در شب معراج زنانی چند از امت خود را در عذابی شدید دیدم. زنی را دیدم که به موهایش آویخته شده، مغز سرش می جوشید سوال نمودم او چه کرده است گفتند: او موی خود را از مردان نامحرم نمی پوشانیده است و زنی را دیدم که گوشت بدنش را با قیچی های آتشین قیچی می کردند، گفتم او چه کرده است گفتند خود را به مردان نامحرم نمایش می داده که به او رغبت کنند.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: وقتی دیدی زنها سرهایشان را مثل کوهان شتر درست کردند، ایشان را لعنت کنید که آنها ملعونند و نمازشان مقبول نیست.
پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: وقت هر نماز که می شود ملکی جلوی روی مردم ندا می کند ای مردم بایستید به طرف آتشی که از گناه بر پشت های خود افروخته اید، پس آن را با نماز خاموش کنید.
امام سجاد علیه السلام: هنگامی که به نماز می ایستی طوری آن را بجای آور که گویی آخرین نماز خاموش کنید.
امام رضا علیه السلام: نماز بهترین اعمال و پایه و ستون دینتان است.
حضرت مهدی (عج): ملعون است ملعون است کسی که نماز صبحش را تاخیر بیندازد تا زمانی که ستارگان محو شوند.
سبب قرب داورست نماز - فرق مومن ز کافر است نماز
در میان خدا و مخلوقش - ارتباطی مکرر است نماز
سپر آتش است روزه ولی - ناجی روز محشر است نماز
مهر آل علی است روح نماز - بر محمد و آل او صلوات
لطف بی نهایت
در خانه تو آیم به بهانه گدایی - که بدین بهانه بر من در رحمت گشایی
بدر سرایت ای شه بسر آیم از ارادت - چو تو مالک الملوکی و خدای ما سوائی
تو امید نا امیدان تو پناه بی پناهان - تو بدرد دردمندان زره کرم دوایی
بعیوب ساترستی بذنوب غافرستی - چه خدای مهربانی تو که واهب العطایی
ز بی امید هرگز به درت کسی نیامد - که همی شنیده باشد ز تو بوی بی وفایی
صمدا تو خویش دانی که بجز تو کس ندارم - نه کسیکه سوی اویم بکند رهنمائی
تو خدای بی نیازی و کریمی و رحیمی - چه شود بدین گنه کار دمی کرم نمایی
به تفضلی ببخشی همه کرده های زشتم - که شده است سد راهم ز برای آشنایی
گنهم فزون اگر چند بود زریگ صحرا - نبود چه پر کاهی بر عفو کبریایی
بلی التفاوت و فضلت چو نهایتی ندارد - زغم دو کون شاید که مرا دهی رهایی
دهیم نوید (علامه) مخور غم از معاصی - که گناه تو ببخشم بعنایت خدایی
یا مهدی علیه السلام
بیا جانا که جانان خواهد آمد - امیر شاه خوبان خواهد آمد
بر این دنیای ظلمانی سرانجام - شهی چون ماه تابان خواهد آمد
گرفتاران پریشانان بیایید - که شاه غمگساران خواهد آمد
الا ای بی پناهان ناله تا کی - پناه بی پناهان خواهد آمد
بگو از ما به جمع مستمندان - که شاه فضل و احسان خواهد آمد
مریضان دردمندان مژده بادا - طبیب درد و درمان خواهد آمد
مکش ای دل زهجران آه سوزان - که دیگر غم به پایان خواهد آمد
مکن ناله تو مظلوما ز ظالم - که شاه دین و ایمان خواهد آمد
بسوز ای دشمن مولا که مولا - بعز و جاه شایان خواهد آمد
ملایک در رکاب و التزامش - بجاهی بس فراوان خواهد آمد
مگر صاحب ندارد دین و قرآن - به قرآن عصر قرآن خواهد آمد
بسر آن پرچم نصر من اللَّه - به کف شمشیر بران خواهد آمد
بشارت بادت ای شیعه که مهدی - بقربانش سر و جان خواهد آمد
مخور غم چون به پایان روزگار انتظار آید - رود سرمای دی آندم که هنگام بهار آید
خزان بر تخت یغما چند روزی پیش ننشیند - صبا با جیش نوروزی و لطف بی شمار آید
جهان از نو جوان گردد زانفاس مسیحایش - اگر آن ماه کنعانی به صرف لاله زار آید
به پایان می رسد تاریکی شبهای غم افزا - چو خورشید جهان آرا برون از کوهسار آید
فدای مقدمش سازم هزاران بار جانم را - اگر دانم ز روی لطف بر سویم نگار آید
دو چشمم منتظر بر دو چو یعقوب از غم یوسف - که شاید پیک مصری را بدین درگه گذار آید
جهان در انتظار و من در امیدم که تا روزی - همایون طلعتم مهدی به امر کردگار آید.
خدا نگهدارتان، به امید روز ظهور