فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(79) سه چیز به گفته پیغمبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله زشت است

اول - فقر بعد از غنی بودن
دوم - گناه کردن بعد از پریشانی و مسکنت
سوم - قبیح تر از هر دوی آن عابدی که بعد از مدتی، عبادت کردن را ترک کند.

(80) شرایط توبه از گفتار حضرت علی علیه السلام

اول - پشیمانی از گناه
دوم - عزم به ترک در آینده
سوم - قضا کردن فرایضی که از او ترک شده
چهارم - ادا کردن حقوق مردم
پنجم - گوشتی که از گناه در بدن روییده آب کنی
ششم - بچشانی به نفس، مشقت طاعت را، به قدری که لذت معصیت را چشانیده ای.

(81) چندین حدیث راجع به غسل جمعه

اول - حضرت علی علیه السلام: اگر کسی غسل جمعه را ترک کند، او در هم و غم است تا جمعه دیگر.
دوم - حضرت علی علیه السلام: غسل جمعه واجب است بر هر مسلمان.
سوم - حضرت صادق علیه السلام: غسل جمعه پاک کننده و کفاره گناهان است میان دو جمعه
چهارم - حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر کس غسل جمعه کند گناهانش آمرزیده می شود تماما و به هر قدمی بر می دارد از برای غسل جمعه بیست حسنه برایش نوشته می شود.
پنجم - حضرت صادق علیه السلام: غسل کن روز جمعه، مگر آن که مریض باشی که بترسی بر خودت.
ششم - حضرت صادق علیه السلام: هر کس عمدا غسل جمعه را ترک کند باید استغفار نماید.
هفتم - حضرت صادق علیه السلام: غسل جمعه بر هر مرد و زنی چه آزاد باشد چه بنده، واجب است.
هشتم - حضرت صادق علیه السلام: وقت غسل جمعه قبل از ظهر بهتر است و هر چه به زوال ظهر نزدیکتر باشد افضل تر است.
نهم - حضرت صادق علیه السلام: اگر روز جمعه گذشت روز شنبه قضاء کند و اگر روز پنج شنبه رسید و می ترسد روز جمعه دسترسی به آب پیدا نکند، روز پنج شنبه غسل را بجا آورد.
دهم - پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله: هر کس موفق شود چهل جمعه پشت سر هم غسل کند بدنش در قبر نخواهد پوسید.