فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(78) رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: صدقه از دست صاحبش بیرون می آید و تکلم می کند به چهار حرف:

اول - فانی بودم، مرا باقی کردی
دوم - کوچک بودم، بزرگ کردی
سوم - دشمن بودم، دوست کردی
چهارم - تو حافظ من بودی، مرا حافظ خود کردی

(79) سه چیز به گفته پیغمبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله زشت است

اول - فقر بعد از غنی بودن
دوم - گناه کردن بعد از پریشانی و مسکنت
سوم - قبیح تر از هر دوی آن عابدی که بعد از مدتی، عبادت کردن را ترک کند.

(80) شرایط توبه از گفتار حضرت علی علیه السلام

اول - پشیمانی از گناه
دوم - عزم به ترک در آینده
سوم - قضا کردن فرایضی که از او ترک شده
چهارم - ادا کردن حقوق مردم
پنجم - گوشتی که از گناه در بدن روییده آب کنی
ششم - بچشانی به نفس، مشقت طاعت را، به قدری که لذت معصیت را چشانیده ای.