فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(77) رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: صدقه پنج قسم دارد:

اول - یکی به ده، و آن به مومن صحیح البدن است .
دوم - یکی به هفتاد، و آن به مومن مریض است که خدا هفتاد برابر ثواب می دهد
سوم - یکی به هفتصد، و آن به فامیل یا رحم فقیر است
چهارم - یکی به هفتاد هزار، و آن صدقه به والدین است
پنجم - یکی به صد هزار، و آن تصدق به مومن فقیر طلب کننده علم است

(78) رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: صدقه از دست صاحبش بیرون می آید و تکلم می کند به چهار حرف:

اول - فانی بودم، مرا باقی کردی
دوم - کوچک بودم، بزرگ کردی
سوم - دشمن بودم، دوست کردی
چهارم - تو حافظ من بودی، مرا حافظ خود کردی

(79) سه چیز به گفته پیغمبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله زشت است

اول - فقر بعد از غنی بودن
دوم - گناه کردن بعد از پریشانی و مسکنت
سوم - قبیح تر از هر دوی آن عابدی که بعد از مدتی، عبادت کردن را ترک کند.