فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(76) چند خواص بوی خوش از گفتار ائمه اطهار علیهم السلام

اول - عمل به سنت پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و تاسی به آن جناب و ائمه معصومین علیهم السلام
دوم - تعظیم و احترام روز جمعه
سوم - تعظیم و آماده شدن برای نماز
چهارم - اکرام ملائکه نویسندگان اعمال
پنجم - تعظیم و احترام مسجد و مهیا شدن برای آن
ششم - تزویج کسانی که به او نزدیکند از مومنین در مسجد و غیره
هفتم - دفع بوی بد از خود
هشتم - سد باب غیبت، زیرا بسا باشد به جهت بدی بوی کسی او را غیبت کنند
نهم - زیاد شدن علم و کامل شدن عقل
دهم - دریافت حسنات که برای اصل این عمل مقرر است.

(77) رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: صدقه پنج قسم دارد:

اول - یکی به ده، و آن به مومن صحیح البدن است .
دوم - یکی به هفتاد، و آن به مومن مریض است که خدا هفتاد برابر ثواب می دهد
سوم - یکی به هفتصد، و آن به فامیل یا رحم فقیر است
چهارم - یکی به هفتاد هزار، و آن صدقه به والدین است
پنجم - یکی به صد هزار، و آن تصدق به مومن فقیر طلب کننده علم است

(78) رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله: صدقه از دست صاحبش بیرون می آید و تکلم می کند به چهار حرف:

اول - فانی بودم، مرا باقی کردی
دوم - کوچک بودم، بزرگ کردی
سوم - دشمن بودم، دوست کردی
چهارم - تو حافظ من بودی، مرا حافظ خود کردی