فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(74) چند چیز که باید در قبرستان رعایت شود

اول - آن که با وضو وارد قبرستان شوی
دوم - بی سلام و دعا از قبرستان نگذری
سوم - تا می توانی بر روی قبور راه نروی
چهارم - در قبرستان حرف دنیا نزنی
پنجم - در قبرستان خنده نکنی
ششم - در قبرستان بول نکنی
هفتم - از حال آنها عبرت بگیری و متذکر سفر آخرت بشوی
هشتم - نقش روی قبرها را نخوانی
نهم - البته بر سر قبور ارحام و خویشان فاتحه بخوانی
دهم - هرگاه وارد مقبره ای شدی اول بر سر قبر پدر و مادر بروی فاتحه و دعا و قرآن بخوانی
یازدهم - بر روی قبر یا پهلوی قبر یا موازی قبر نماز نخوانی
دوازدهم - به زیارت قبور علما و صالحین که در قبرستان هستند بروی
سیزدهم - در وقت فاتحه خواندن بر سر قبر رو به قبله بنشینی و دست بر بالای سر قبر بگذاری
چهاردهم - دور قبر طواف نکنی مگر قبر پیغمبر یا امام
پانزدهم - تا بتوانی از برای اموات صدقه بدهی و خیرات کنی

(75) چند خواص صدقه دادن از رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله

اول - آن که مال را زیاد می کند
دوم - درد را شفا می دهد
سوم - بلا را دفع می کند
چهارم - صاحبش مثل برق جهنده از پل صراط می گذرد
پنجم - صدقه دهنده بی حساب وارد بهشت می شود.

(76) چند خواص بوی خوش از گفتار ائمه اطهار علیهم السلام

اول - عمل به سنت پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و تاسی به آن جناب و ائمه معصومین علیهم السلام
دوم - تعظیم و احترام روز جمعه
سوم - تعظیم و آماده شدن برای نماز
چهارم - اکرام ملائکه نویسندگان اعمال
پنجم - تعظیم و احترام مسجد و مهیا شدن برای آن
ششم - تزویج کسانی که به او نزدیکند از مومنین در مسجد و غیره
هفتم - دفع بوی بد از خود
هشتم - سد باب غیبت، زیرا بسا باشد به جهت بدی بوی کسی او را غیبت کنند
نهم - زیاد شدن علم و کامل شدن عقل
دهم - دریافت حسنات که برای اصل این عمل مقرر است.