فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(73) چند چیز موجب داخل شدن به بهشت است

اول - تقوی و ترس از خدا در خلوت و آشکار
دوم - احسان به والدین
سوم - یک روز روزه مستحبی گرفتن
چهارم - کوتاه کردن آرزو
پنجم - فراموش نکردن مرگ
ششم - شرم کردن از خدا چنانچه لازم است
هفتم - صله رحم کردن
هشتم - خوش خلقی
نهم - انصاف کردن با مردم
دهم - رحم کردن بر یتیمان
یازدهم - یاری کردن به ناتوانان و ضعیفان
دوازدهم - تواضع و فروتنی به خدا که او را خلق کرده
سیزدهم - بر طرف کردن مشکلات از سر راه مسلمانان
چهاردهم - خوش گفتاری با مردم
پانزدهم - حاجت برادر مسلمان خود را بر آورده کردن
شانزدهم - خرج یتیمی را کفالت کردن تا آن وقت که بی نیاز شود.
هفدهم - یک ساعت در نزد عالم ربانی نشستن
هجدهم - زیارت کردن حضرت رضا علیه السلام
نوزدهم - لا اله الا اللَّه گفتن با اخلاص
بیستم - نماز خواندن به جنازه مومن
بیست و یکم - حیا کردن از نافرمانی نمودن به خدا اگر چه در خلوت باشد
بیست و دوم - راضی شدن به آن روزی که خدا داده اگر چه کمتر باشد

(74) چند چیز که باید در قبرستان رعایت شود

اول - آن که با وضو وارد قبرستان شوی
دوم - بی سلام و دعا از قبرستان نگذری
سوم - تا می توانی بر روی قبور راه نروی
چهارم - در قبرستان حرف دنیا نزنی
پنجم - در قبرستان خنده نکنی
ششم - در قبرستان بول نکنی
هفتم - از حال آنها عبرت بگیری و متذکر سفر آخرت بشوی
هشتم - نقش روی قبرها را نخوانی
نهم - البته بر سر قبور ارحام و خویشان فاتحه بخوانی
دهم - هرگاه وارد مقبره ای شدی اول بر سر قبر پدر و مادر بروی فاتحه و دعا و قرآن بخوانی
یازدهم - بر روی قبر یا پهلوی قبر یا موازی قبر نماز نخوانی
دوازدهم - به زیارت قبور علما و صالحین که در قبرستان هستند بروی
سیزدهم - در وقت فاتحه خواندن بر سر قبر رو به قبله بنشینی و دست بر بالای سر قبر بگذاری
چهاردهم - دور قبر طواف نکنی مگر قبر پیغمبر یا امام
پانزدهم - تا بتوانی از برای اموات صدقه بدهی و خیرات کنی

(75) چند خواص صدقه دادن از رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله

اول - آن که مال را زیاد می کند
دوم - درد را شفا می دهد
سوم - بلا را دفع می کند
چهارم - صاحبش مثل برق جهنده از پل صراط می گذرد
پنجم - صدقه دهنده بی حساب وارد بهشت می شود.