فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(71) چند چیز باعث نجاب انسان از آتش جهنم است

اول - روزه گرفتن
دوم - دفع کردن غیبت از مسلمان
سوم - خوشرفتاری با مردم
چهارم - لباس دادن به مومن
پنجم - گریه کردن از ترس خدا
ششم - دو رکعت نماز در خلوت بجا آوردن
هفتم - چهل روز نماز را با جماعت خواندن
هشتم - زیارت حضرت رضا علیه السلام
نهم - خوردن آنچه از طعام که بر زمین ریخته

(72) چند چیز باعث محرومیت از بهشت می گردد

اول - قرض ندادن به مسلمان در وقت احتیاج او
دوم - آزار همسایه
سوم - میان خود و مومن حاجب قرار دادن
چهارم - عاق والدین شدن
پنجم - دیوثی (کسی است که زن او زنا می کند و او می داند)
ششم - شراب خوردن
هفتم - جادو کردن
هشتم - قطع رحم کردن
نهم - مال حرام خوردن
دهم - مزد و اجرت اجیر و کارگر را ندادن
یازدهم - منت گذاشتن بعد از صدقه کردن
دوازدهم - بخل کردن
سیزدهم - سخن چینی کردن
چهاردهم - فحش و هرزه گویی

(73) چند چیز موجب داخل شدن به بهشت است

اول - تقوی و ترس از خدا در خلوت و آشکار
دوم - احسان به والدین
سوم - یک روز روزه مستحبی گرفتن
چهارم - کوتاه کردن آرزو
پنجم - فراموش نکردن مرگ
ششم - شرم کردن از خدا چنانچه لازم است
هفتم - صله رحم کردن
هشتم - خوش خلقی
نهم - انصاف کردن با مردم
دهم - رحم کردن بر یتیمان
یازدهم - یاری کردن به ناتوانان و ضعیفان
دوازدهم - تواضع و فروتنی به خدا که او را خلق کرده
سیزدهم - بر طرف کردن مشکلات از سر راه مسلمانان
چهاردهم - خوش گفتاری با مردم
پانزدهم - حاجت برادر مسلمان خود را بر آورده کردن
شانزدهم - خرج یتیمی را کفالت کردن تا آن وقت که بی نیاز شود.
هفدهم - یک ساعت در نزد عالم ربانی نشستن
هجدهم - زیارت کردن حضرت رضا علیه السلام
نوزدهم - لا اله الا اللَّه گفتن با اخلاص
بیستم - نماز خواندن به جنازه مومن
بیست و یکم - حیا کردن از نافرمانی نمودن به خدا اگر چه در خلوت باشد
بیست و دوم - راضی شدن به آن روزی که خدا داده اگر چه کمتر باشد