فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(70) چند چیز باعث داخل شدن به جهنم است

اول - بدگویی و فحاشی به مردم
دوم - مصافحه با زن نامحرم کردن (دست دادن)
سوم - احترام ثروتمند به جهت ثروتش
چهارم - راهنمایی کردن و تشویق ظالم به ظلم و ستم
پنجم - زنا کردن
ششم - راضی شدن انسان بر سر پا ایستادن مردم در مقابل او
هفتم - خوردن مال یتیم
هشتم - اذیت و آزار همسایه
نهم - حرف زیاد زدن
دهم - ربا خوردن
یازدهم - تکبر کردن

(71) چند چیز باعث نجاب انسان از آتش جهنم است

اول - روزه گرفتن
دوم - دفع کردن غیبت از مسلمان
سوم - خوشرفتاری با مردم
چهارم - لباس دادن به مومن
پنجم - گریه کردن از ترس خدا
ششم - دو رکعت نماز در خلوت بجا آوردن
هفتم - چهل روز نماز را با جماعت خواندن
هشتم - زیارت حضرت رضا علیه السلام
نهم - خوردن آنچه از طعام که بر زمین ریخته

(72) چند چیز باعث محرومیت از بهشت می گردد

اول - قرض ندادن به مسلمان در وقت احتیاج او
دوم - آزار همسایه
سوم - میان خود و مومن حاجب قرار دادن
چهارم - عاق والدین شدن
پنجم - دیوثی (کسی است که زن او زنا می کند و او می داند)
ششم - شراب خوردن
هفتم - جادو کردن
هشتم - قطع رحم کردن
نهم - مال حرام خوردن
دهم - مزد و اجرت اجیر و کارگر را ندادن
یازدهم - منت گذاشتن بعد از صدقه کردن
دوازدهم - بخل کردن
سیزدهم - سخن چینی کردن
چهاردهم - فحش و هرزه گویی