فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(69) چند چیز موجب گذشتن به آسانی از پل صراط است

اول - لباس دادن به مومن
دوم - قرض دادن به برادر مسلمان
سوم - مواظبت کردن به مریض
چهارم - کامل وضو گرفتن
پنجم - به مساجد رفتن
ششم - امرار معاش و گذران نمودن از دسترنج خود
هفتم - سعی کردن در حوائج برادر مسلمان خود
هشتم - اعانت و یاری کردن به مومن بر علیه ظالم
نهم - محبت حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام
دهم - نماز شب خواندن
یازدهم - مواظبت کردن به نماز جماعت

(70) چند چیز باعث داخل شدن به جهنم است

اول - بدگویی و فحاشی به مردم
دوم - مصافحه با زن نامحرم کردن (دست دادن)
سوم - احترام ثروتمند به جهت ثروتش
چهارم - راهنمایی کردن و تشویق ظالم به ظلم و ستم
پنجم - زنا کردن
ششم - راضی شدن انسان بر سر پا ایستادن مردم در مقابل او
هفتم - خوردن مال یتیم
هشتم - اذیت و آزار همسایه
نهم - حرف زیاد زدن
دهم - ربا خوردن
یازدهم - تکبر کردن

(71) چند چیز باعث نجاب انسان از آتش جهنم است

اول - روزه گرفتن
دوم - دفع کردن غیبت از مسلمان
سوم - خوشرفتاری با مردم
چهارم - لباس دادن به مومن
پنجم - گریه کردن از ترس خدا
ششم - دو رکعت نماز در خلوت بجا آوردن
هفتم - چهل روز نماز را با جماعت خواندن
هشتم - زیارت حضرت رضا علیه السلام
نهم - خوردن آنچه از طعام که بر زمین ریخته