فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(67) چند چیز که موجب سنگینی میزان اعمال است

اول - سکوت و خاموشی
دوم - خوش خلقی
سوم - ترک آنچه فایده ندارد
چهارم - لا اله الا اللَّه و الحمدللَّه گفتن
پنجم - در موقع بلند شدن از مجلس بگوید سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللَّه رب العالمین.
ششم - تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیها
هفتم - خواندن نماز شب
هشتم - در باطن بهتر از ظاهر بودن

(68) چند عمل باعث آسانی حساب است

اول - حساب خود را کردن قبل از روز حساب
دوم - خودداری از شهوات
سوم - خوبی و احسان به والدین
چهارم - صله رحم
پنجم - خوش اخلاقی
ششم - کم خوردن
هفتم - شب صدقه پنهانی دادن
هشتم - دل مومن را شاد کردن

(69) چند چیز موجب گذشتن به آسانی از پل صراط است

اول - لباس دادن به مومن
دوم - قرض دادن به برادر مسلمان
سوم - مواظبت کردن به مریض
چهارم - کامل وضو گرفتن
پنجم - به مساجد رفتن
ششم - امرار معاش و گذران نمودن از دسترنج خود
هفتم - سعی کردن در حوائج برادر مسلمان خود
هشتم - اعانت و یاری کردن به مومن بر علیه ظالم
نهم - محبت حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام
دهم - نماز شب خواندن
یازدهم - مواظبت کردن به نماز جماعت