فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(64) چند چیز باعث حسرت خوردن در روز قیامت است

اول - هدر کردن عمر در آنچه خدا انسان را برای آن خلق نکرده
دوم - وصف و بیان کار خوب برای مردم و مخالفت کردن
سوم - جمع شدن در یک مجلس و تفرق از آنجا در حالی که ذکر خدا را نکرده اند
چهارم - کسب مال از حرام و ارث گذاشتن آن به کسی که آن را در طاعت خدا خرج کند

(65) چند چیز باعث می شود که در روز قیامت انسان وحشت نکند

اول - خودداری از شهوات نفسانیه
دوم - مذمت نفس خود
سوم - احترام مومن سالخورده
چهارم - یاری کردن و پناه دادن به مظلوم و بیچاره
پنجم - خواندن هفت مرتبه سوره قدر بر سر قبر برادر مومن

(66) چند چیز باعث می شود که در قیامت انسان در سایه قرار گیرد

اول - یاری کردن به مومن و بر طرف کردن غصه او
دوم - صدقه پنهانی
سوم - احسان و خوبی به والدین
چهارم - ترک سخن چینی
پنجم - تسلیت و تعزیه به مصیبت زده
ششم - رفتار کردن با مردم آن گونه که می خواهد مردم با او رفتار کنند
هفتم - در هر کار رضای خدا را ملاحظه کردن
هشتم - اصلاح کردن خود پیش از آن که از دیگران عیبجویی کند
نهم - مهلت دادن به مقروض یا اغماض کردن از حق و طلب خود