فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(63) چند چیز موجب امن از عذاب قبر است

اول - یاد دادن و یاد گرفتن خیر
دوم - تمام کردن رکوع در نماز
سوم - شاد کردن قلب مومن
چهارم - لباس دادن به مومن
پنجم - خواندن سوره و الذاریات
ششم - خواندن سوره نساء هر جمعه
هفتم - هر روز صد مرتبه گفتن لا اله الا اللَّه الملک الحق المبین
هشتم - خواندن آیه الکرسی
نهم - چهار مرتبه حج کردن
دهم - خواندن سوره حم زخرف
یازدهم - مردن در روز جمعه

(64) چند چیز باعث حسرت خوردن در روز قیامت است

اول - هدر کردن عمر در آنچه خدا انسان را برای آن خلق نکرده
دوم - وصف و بیان کار خوب برای مردم و مخالفت کردن
سوم - جمع شدن در یک مجلس و تفرق از آنجا در حالی که ذکر خدا را نکرده اند
چهارم - کسب مال از حرام و ارث گذاشتن آن به کسی که آن را در طاعت خدا خرج کند

(65) چند چیز باعث می شود که در روز قیامت انسان وحشت نکند

اول - خودداری از شهوات نفسانیه
دوم - مذمت نفس خود
سوم - احترام مومن سالخورده
چهارم - یاری کردن و پناه دادن به مظلوم و بیچاره
پنجم - خواندن هفت مرتبه سوره قدر بر سر قبر برادر مومن