فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(62) چند چیز باعث عذاب قبر است

اول - ضایع کردن و هدر دادن نعمت های خدا
دوم - بی اعتنای به نماز
سوم - نمامی (سخن چینی) کردن
چهارم - پرهیز نکردن از ترشح بول
پنجم - دوری کردن مرد از اهل و عیال خود
ششم - غیبت کردن برادر مومن
هفتم - دروغ گفتن
هشتم - بداخلاقی با اهل و عیال

(63) چند چیز موجب امن از عذاب قبر است

اول - یاد دادن و یاد گرفتن خیر
دوم - تمام کردن رکوع در نماز
سوم - شاد کردن قلب مومن
چهارم - لباس دادن به مومن
پنجم - خواندن سوره و الذاریات
ششم - خواندن سوره نساء هر جمعه
هفتم - هر روز صد مرتبه گفتن لا اله الا اللَّه الملک الحق المبین
هشتم - خواندن آیه الکرسی
نهم - چهار مرتبه حج کردن
دهم - خواندن سوره حم زخرف
یازدهم - مردن در روز جمعه

(64) چند چیز باعث حسرت خوردن در روز قیامت است

اول - هدر کردن عمر در آنچه خدا انسان را برای آن خلق نکرده
دوم - وصف و بیان کار خوب برای مردم و مخالفت کردن
سوم - جمع شدن در یک مجلس و تفرق از آنجا در حالی که ذکر خدا را نکرده اند
چهارم - کسب مال از حرام و ارث گذاشتن آن به کسی که آن را در طاعت خدا خرج کند