فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(61) چند چیز باعث آسانی جان دادن است

اول - دوست داشتن حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام
دوم - احسان به والدین
سوم - صله رحم
چهارم - دادن لباس به برادر دینی
پنجم - دادن شیرینی به برادر مومن
ششم - روزه گرفتن
هفتم - خوانده سوره یس

(62) چند چیز باعث عذاب قبر است

اول - ضایع کردن و هدر دادن نعمت های خدا
دوم - بی اعتنای به نماز
سوم - نمامی (سخن چینی) کردن
چهارم - پرهیز نکردن از ترشح بول
پنجم - دوری کردن مرد از اهل و عیال خود
ششم - غیبت کردن برادر مومن
هفتم - دروغ گفتن
هشتم - بداخلاقی با اهل و عیال

(63) چند چیز موجب امن از عذاب قبر است

اول - یاد دادن و یاد گرفتن خیر
دوم - تمام کردن رکوع در نماز
سوم - شاد کردن قلب مومن
چهارم - لباس دادن به مومن
پنجم - خواندن سوره و الذاریات
ششم - خواندن سوره نساء هر جمعه
هفتم - هر روز صد مرتبه گفتن لا اله الا اللَّه الملک الحق المبین
هشتم - خواندن آیه الکرسی
نهم - چهار مرتبه حج کردن
دهم - خواندن سوره حم زخرف
یازدهم - مردن در روز جمعه