فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(60) چند چیز باعث سخت جان دادن انسان می شود

اول - بر خلاف حکم خدا حکم کردن
دوم - گواهی و شهادت دادن به دروغ
سوم - عاق والدین
چهارم - نافرمانی خدا کردن

(61) چند چیز باعث آسانی جان دادن است

اول - دوست داشتن حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام
دوم - احسان به والدین
سوم - صله رحم
چهارم - دادن لباس به برادر دینی
پنجم - دادن شیرینی به برادر مومن
ششم - روزه گرفتن
هفتم - خوانده سوره یس

(62) چند چیز باعث عذاب قبر است

اول - ضایع کردن و هدر دادن نعمت های خدا
دوم - بی اعتنای به نماز
سوم - نمامی (سخن چینی) کردن
چهارم - پرهیز نکردن از ترشح بول
پنجم - دوری کردن مرد از اهل و عیال خود
ششم - غیبت کردن برادر مومن
هفتم - دروغ گفتن
هشتم - بداخلاقی با اهل و عیال